Nytt
Publisert 10. november 21
Av: Benjamin Barth

Millionstøtte til skolebygg som kan bli bærekraftige forbildeprosjekter

Nå kan kommuner på Østlandet som satser på et fremtidsrettet, flerfunksjonelt og universelt utformet skoleanlegg, søke om én million kroner til transformasjon og oppgradering av eksisterende skoleanlegg.

Publisert 10.11.2021
Av: Benjamin Barth
Bilde av Fystikkalleen skole
Bilde av Liland skole
Bilde av Amager Fælled skole København
Bilde av Ulstein arena

Planlegger din kommune å oppgradere en grunnskole, med mål om å tilrettelegge for flere brukergrupper i lokalsamfunnet eller samlokalisere flere offentlige funksjoner?

Tre pilotprosjekter
Som del av prosjektet «Skoleanlegg for bærekraftige byer og lokalsamfunn» skal tre pilotprosjekter tildeles én million kroner i prosjektstøtte fra Sparebankstiftelsen DNB. NAL ved Bylivssenteret er prosjektansvarlig, og Bufdir bidrar med driftsmidler til prosjektgjennomføring. Totalbudsjettet er på 6 450 000 kroner over tre år.

Prosjektet retter søkelys mot hvordan dagens grunnskoleanlegg kan oppgraderes og utformes slik at de blir mer tilgjengelige for eksisterende og nye brukergrupper.

Forutsetningen er at et eksisterende skoleanlegg planlegges oppgradert/utvidet med vekt på sambruk med andre funksjoner, og legger høye ambisjoner for universell utforming, fysisk så vel som digitalt.

Hvorfor pilot for sambruk og universell utforming?
I et bærekraftig utviklingsperspektiv gjelder det å utnytte bebyggelse, tomter og materialer som allerede finnes, best mulig.

En viktig samfunnsoppgave er derfor å undersøke hvilken rolle dagens skoleanlegg kan ha i arbeidet med bærekraftig stedsutvikling og hvordan skoleanlegget kan samlokaliseres med andre funksjoner, nærmiljøtilbud og fritidsaktiviteter for å skape liv på skoleanleggene utenom arbeids- og skoletid. Universelt utformede bygg muliggjør likeverdig deltakelse for alle brukergrupper.

Gevinsten med sambruk kan være stor. Ved å samlokalisere flere funksjoner kan samfunnet og hver enkelt kommune få mer ut av sine investeringer, redusere driftskostnader, øke tilgjengeligheten for flere brukergrupper og skape attraktive møtesteder som bygger opp under et levende lokalmiljø.

Hensikten med pilotene er å vise muligheter og løfte frem gode eksempler på hvordan skoleanlegg kan planlegges og utformes for å utgjøre kjernen i et attraktivt og levende lokalmiljø, der alle kan delta.
Deltakende kommuner vil få inspirasjon og faglig veiledning til å jobbe med stedsutvikling, sambruk og universell utforming.

Innovasjon- og læringsarena
Utvalgte pilotprosjekter starter med deltakelse på en nettverkssamling 8.-9.februar 2022, med faglig dypdykk, inspirasjon og studietur. I perioden 2022-23 blir det individuell oppfølging tilpasset hvert prosjekt, og 1-2 felles nettverkssamlinger i året med inspirasjon og erfaringsutveksling mellom pilotprosjektene underveis.

Pilotprosjektene skal bidra til å representere beste praksis og fungere som innovasjons- og læringsarena, utstillingsvindu og inspirasjon for offentlige og private byggherrer.

Relevant kunnskap skal samles og formidles i form av en digital veileder, webinarer/kurs og en fagkonferanse, med hensikt å spre kunnskap og vekke ytterligere interesse for sambruk og universell utforming hos arkitekter, offentlige og private oppdragsgivere.

Hvem kan søke?
Søkeren skal være en norsk kommune, lokalisert på Østlandet (i de gamle fylkene Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud, Oppland inkl. Ringsaker kommune, Akershus og Oslo).

Søknad
Hovedkriterier er at kommunen skal:

  • Velge plassering og utforming som muliggjør samlokalisering og sambruk
  • Transformere eksisterende skoleanlegg (bygg og uteområde)
  • Ha høye ambisjoner for universell utforming, sambruk og bærekraft
  • Være i tidlig planleggingsfase.

Søknadsfrist: 21. desember 2021

Spørsmål/kontakt:
Måns Davidson
Prosjektleder i NAL
Telefon
992 47 640
E-post
mda@arkitektur.no
Bilde av Fystikkalleen skole
Fyrstikkalleén skole, Oslo: Ungdoms- og videregående med skoletrinn 8 -13 barnehage, i kombinasjon med bibliotek, kafé og en flerbrukshall. Skoleanlegget er en videreutvikling av bevaringsverdige Nittedals Fyrstikkfabrikk (1907 – 1940), og er et identitetsskapende skoleanlegg med åpen og sentral plassering i bybildet som ble nominert til Statens byggeskikkpris i 2011. (Foto: Jiri Havran og GASA arkitekter)
Bilde av Liland skole
Liland Skole, Evenes: Det oppgraderte skoleanlegget har fått et utadrettet folkebibliotek, svømme- og flerbrukshall med skolekafé med henvendelse mot en sentral festplass. Folkebiblioteket og sambrukslokaler er utformet slik at det enkelt kan brukes utenfor skolens åpningstider. Foto: MDH arkitekter sa.
Bilde av Amager Fælled skole København
Amager Fælled skole, København: Den nye skolegården på Amager Fælled skole i København er åpnet opp mot bydelen slik at den og fungerer som kombinert skolegård og bydelspark. (Foto: Peter Sørensen)
Bilde av Ulstein arena
Ulstein Arena, Ulsteinvik. Dette er ikke et skoleanlegg, men et vellykket eksempel på hvordan en liten kommune kan skape et levende møtested i lokalsamfunnet, der offentlige kostnader reduseres, kvaliteten økes og tilgjengeligheten til de ulike funksjonene forbedres. (foto: Per Eide studio AS)