Konkurranse
Publisert 03. juni 21
Av: Gisle Nataas

Dansk og engelsk vinner i Indre Laksevåg

Det danske kontoret OS arkitekter og den engelske samarbeidsgruppen LondonOn delte førstplassen i idekonkurransen om fremtidsvisjoner for Indre Laksevåg i Bergen.

Publisert 03.06.2021
Av: Gisle Nataas
Indre Laksevåg, forslaget LaX (LondonON)
Bilde av Os arkitekters forslag En levende bydel

Det kom 32 konkurranseutkast innen fristen 14.04.2021.

Om vinnerprosjektene sier juryen følgende:

Etter en samlet vurdering finner juryen at konkurranseutkastene “LaX” og “En levende bydel” er de konkurranseutkast som har besvart konkurranseoppgaven på den beste måten, sett både ut fra juryens generelle og individuelle vurdering.

Følgende punkter vil juryen fremheve med “Lax” og “En levende bydel” som har vært avgjørende for at forslagene ble utpekt som vinnerprosjekt:

Prosjektet LaX kåres som vinner på grunn av den grundige undersøkelsen av stedets kvaliteter, som danner utgangspunktet for den videre utviklingen av forslaget, samtidig som nye kvaliteter er tilført. Forslaget viser en god arkitektonisk behandling av eksisterende og nye bygg, med spesiell stor innlevelse og kreativitet i behandlingen av kaipromenaden, bro-området og slippen. 

Prosjektet “En levende bydel” viser best hvordan Indre Laksevåg kan transformeres til en kompakt flerfunksjonell urban bydel med historisk forankring i bygningsform, offentlig rom og grøntstruktur. Det er vist en tydelig oppdeling mellom de bevarte næringsbyggene og større utbyggingsområder for bolig, med mindre in-fill tomter. Boligfeltene er konkurransens beste, og viser en typologi og et bebyggelsesmønster med overbevisende bokvaliteter, som også kan videreutvikles.

Begge utkastene spiller inn gode ideer, strategier og konkrete løsninger som Bergen kommune vil ha stor nytte av i sitt videre arbeid med å utvikle og konkretisere områdeplanen for Indre Laksevåg. Juryen har valgt å kåre begge utkastene, “LaX” og “En levende bydel”, til vinnere i konkurransen og oppfordrer Bergen kommune til å engasjere begge teamene i etterkant av konkurransen for å videreutvikle og belyse sider av sine  konkurranseutkastet som juryen mener det er nyttig å få vinnerteamene sine innspill til.  

Konkurransens vinnere

  • 1. premie: 600 000 NOK Motto: “LaX”, LONDONON (HAPTIC ARCHITECTS, GORT SCOTT, MORRIS AND COMPANY, TURNER WORKS), VILL, ELLIOTT WOOD, URBAN SYSTEMS DESIGN, London / Oslo
  • 1. premie: 600 000 NOK Motto: “EN LEVENDE BYDEL”, OS arkitekter, København

Innkjøp

  • Innkjøp 100 000 NOK: Motto: “TILBAKE TIL FREMTIDEN” NSW Arkitektur, Oslo / StudioNSW, Hamar,
  • Innkjøp 100 000 NOK: Motto: “LIVET VED VANDET” Gründl Haahr Arkitekter, København 
  • Innkjøp 50 000 NOK: Motto: “MELLOM ROMMENE” Oppopp AS / KAP, Oslo / Stavanger
  • Innkjøp 50 000 NOK: Motto: “BERGEN PULS” Henning Larsen, København / Bergen

Hederlig omtale

  • Motto: “PUDDEN”, Urban Think Tank Design Group (URBAN THINK TANK, MAD, 3RW, OKRA, NOMAD), Oslo / Bergen
Bilde av LaX situasjonsplan
LaX situasjonsplan, illustrasjon: LondonOn
Bilde av En levende bydel, situasjonsplan. Illustrasjon Os arkitekter
En levende bydel, situasjonsplan. Illustrasjon Os arkitekter
Konkurransejury
Aslaug Aalen
Juryens leder / avdelingssjef v. Byplanavdelingen
Ingunn Renolen
Byplanlegger v. Byplanavdelingen, prosjektleder for Strategisk planprogram Laksevåg
Celine Blanc
Arkitekt v. Byarkitekten
Rigmor Huus
Antikvar v. Byantikvaren
Sara Waagen
Landskapsarkitekt v. Bymiljøetaten
Vidar Totland
Senior Project Director v. Invest in Bergen, Vestland fylkeskommune
Gaute Baarøy
Representant for Områdesatsing Laksevåg/ Byplanlegger v. Astab
Alv Skogstad Aamo
Oppnevnt arkitekt MNAL fra Norske arkitekters landsforbund (NAL). Fagleder urbanisme, Gottlieb Paludan Architects
Gisle Nataas
Jurysekretær / konkurranseleder i NAL/sivilarkitekt MNAL

Kort om konkurransen

Bydelen Laksevåg ligger vest for den historiske bykjernen i Bergen og Puddefjorden, og omfatter det historiske kommunesenteret fra den gang bydelen var egen kommune. Bebyggelsen her strekker seg i et belte mellom sjøen og langs foten av Løvstakken og Damsgårdsfjellet, og ligger i naturskjønne omgivelser mellom skogkledde fjell og fjorden. Indre Laksevåg har stort mangfold både i bebyggelse, kultur og befolkning. Verftsindustrien har de siste 200 årene lagt premissene for stedsutviklingen, og sjøfronten bærer preg av strukturer fra en rik industrihistorie. Fram til Puddefjordsbroen ble bygget i 1956, gikk det personferge mellom Bergen og Laksevåg. Puddefjordsbroen og senere gang- og sykkelbroen “Småpudden” har forbedret forbindelsen mellom bydelen og Bergen sentrum.

Området rommer flere tema som kjennetegner byer og byområder i en omstillingsfase: fra arealkrevende industri, lager og logistikk, til arealintensiv næring, kultur og konsum, bolig og rekreasjon. Hvordan ivaretar man historiske spor, eksisterende bygningsmasse og stedsidentitet? Hvordan sikres mangfold blant fremtidige beboere og brukere? Hva slags nye roller kan defineres for tidligere industrielle nabolag som både gir ny mening lokalt - og som et tilskudd til byen som helhet? Innebærer utfasing av eksisterende produksjon muligheter for nye, byintegrerte produksjonsformer?

I denne konkurransen spør vi om forslag til et helhetlig byplangrep for Indre Laksevåg som både er visjonært, stedsspesifikt og gjennomførbart. Vi ønsker forslag til utforming av områdets bebyggelse og offentlige rom. Innspill til arealbruk, attraksjoner og programmering som gjør området attraktivt. Forslag til koblinger mot de omkringliggende nabolagene. Det er også viktig å få belyst hvordan den tidligere lukkede kaifronten både kan bli tilgjengelig som kaipromenade og aktivisere og bringe publikum i kontakt med vannet. Vi ønsker illustrert løsninger som viser potensialet ved nye programmer i gamle bygg og prinsipper for fysisk transformasjon, addisjon og gjenbruk av de historiske industribyggene.

 

 

Indre Laksevåg, forslaget LaX (LondonON)
LaX, illustrasjon: LondonOn
Bilde av Os arkitekters forslag En levende bydel
En levende bydel, illustrasjon Os arkitekter