Konkurranse
Publisert 05. januar 22
Av: Gisle Nataas

L2 og KOHT vant på Klepp

L2 arkitekter og KOHT arkitekter med konkurranseutkastet «Kleppr» vant den begrensede plan- og designkonkurransen om kommunehus og kirke på Klepp.

Publisert 05.01.2022
Av: Gisle Nataas
Bilde av vinnerforslaget Kleppr
Vinnerforslaget Kleppr. Arkitekter: L2/Koht

Kirken er gitt en tradisjonell form med et beskjedent volum

Konkurransejuryen

Juryen sier følgende om vinnerprosjektet:
En bærende idé hos forslagsstiller har vært at det samlede anlegget skal framstå som «en liten landsby med varierte bygningsvolumer, oversiktlige rom og møteplasser med ulike størrelser og visuelle kvaliteter». Videre har det vært et ønske at «ny hovedadkomst skal være tydelig eksponert mot Solavegen og (...) knytte seg tydelig til den historiske viktige Kyrkjebakken» og å «definere særlig Solavegen som gaterom bedre, ved å tone ned parkeringsarealer og ved å etablere flere godt skjermede og nedskalerte byrom».

Forslaget viser et samlet anlegg som omkranser et mindre, intimt inngangstorg. Nybygget er lagt i en vinkelform, med kirken trukket fram mot Solavegen og Storsalen lagt som et fondmotiv i bakkant. Et lavere, langstrakt volum i øst-vest- retning knytter kirken og Storsalen til det eksisterende kommunehuset, som en del av den innvendige hovedtrafikkåren. Det etableres et intimt inngangstorg, som hovedinngang og innganger til kirke, storsal og bibliotek vender seg mot. Ungdomsarealene er lagt i underetasje i eksisterende bygning, og er gitt egen inngang fra et forsenket «ungdomstorg» mot Jærvegen.

Juryen mener at «Kleppr» er det forslaget som best knytter
hovedfunksjonene – kirke, kommuneadministrasjon,
bibliotek- og kulturfunksjoner – til omgivelsene. Ved å trekke
bebyggelsen fram mot sør, defineres Solavegen tydeligere
som gaterom, og det godt dimensjonerte inngangstorget
etablerer et nytt sosialt møtested sentralt i Kleppe. Ved å
samle alle inngangene mot torget, ser juryen for seg at torget
vil syde av liv, og tjene flere formål. Bibliotekets framskutte
plassering mot gata og inngangstorget, vil bidra til å gjøre
både bygg og torg til et aktivt sted i Kleppe sentrum gjennom
store deler av døgnet, alle dager i uka.

Kirketårnet er formet som en frittstående campanile ved det
ene hjørnet av inngangstorget. Juryen mener at dette grepet i
for stor grad kan oppfattes som definerende for torget, som
det er viktig framstår som et attraktivt sted for alle
innbyggere i Klepp. Det bør derfor vurderes å flytte tårnet til
kirkens sør-vestre hjørne.

Kirken er gitt en tradisjonell form med et beskjedent volum.
Fasaden mot Solavegen, med den overdekkede sonen mot «kiss and ride»-adkomsten gir kirken, sammen med et godt
formet tårn, likevel et verdig, markant uttrykk.

Kort om konkurransen
Klepp kommune skal rehabilitere eksisterende kommunehus på 6940 m2 og bygge et nytt tilbygg på 1380 m2 inkludert en kirkesal med plass til 500 personer. Romprogrammet legger opp til stor grad av sambruk for å få en effektiv utnytting av arealene. Mål for prosjektet er " Et bygg for alle" med verdier som:

 • Gevinst av samlokalisering
 • Åpent og inviterende
 • Aktive møtearenaer med samskaping
 • Tydelig miljøprofil

Bygget skal romme kommunen sin administrasjon med om lag 100 arbeidsplasser og cirka 20 arbeidsplasser for kirken. I tillegg kulturaktivitet med en stor og en mindre kultursal, kulturskole, lokale for ungdomskultursenter, frivilligsentral, bibliotek m.m. Nytt kommunehus med kultur- og kirkefunksjoner er et sentralt element i sentrumsutviklingen i Kleppe. Det er derfor viktig å få til gode løsninger som kan gi rom for fellesskap i disse byggene i sentrum. Løsningen skal gi svar på arkitektoniske kvaliteter, bygningsmessige romlige muligheter, samt arealeffektivitet i de ulike løsningene. Regulering av tomta er varslet og reguleringsplanen vil bli førstegangsbehandlet før arkitektkonkurransen blir utlyst.

Oppdragsgiver for dette oppdraget er Klepp kommune ved Samfunn og kultur.

Konkurransen ble kunngjort og gjennomført som en begrenset plan- og designkonkurranse. Konkurransen gjennomføres av Klepp Kommune. Norske arkitekters landsforbund (NAL) er sekretariat.

Innen fristen til prekvalifisering var det 35 team som hadde søkt om deltakelse i konkurransen. De fire utvalgte teamene var:

 • L2 med KOHT Arkitekter
 • Longva arkitekter med Einar Dahle arkitekter
 • HRTB AS Arkitekter MNAL
 • Atelier Oslo med Trodahl arkitekter

Innleveringsfristen i konkurransen var satt til 10.09.2021.

Jury
De innleverte utkastene er bedømt av en jury med følgende sammensetning:

 • Sigmund Rolfsen, ordfører, Klepp kommune, juryens leder
 • Jan Erik Rossow, arkitekt, oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund
 • Sverre Svendsen, arkitekt, oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund
 • Inger Kari Søyland, kirkerepresentant
 • Leif Solberg, kirkerepresentant
 • Ulf Ludvigsen, kultursjef, Klepp Kommune
 • Torild Lende Fjermestad, kommunedirektør, Klepp kommune
 • Bjørg Wigestrand, eiendomssjef, Klepp kommune

Kai Reaver, arkitekt MNAL var juryens sekretær