Bylivsenteret
Publisert 04. februar 22
Av: Perann Sylvia Stokke

Helsehus med nogo attåt

Bylivsenteret har bistått Rollag kommune i planleggingen av et nytt helsehus. Målet er at bygget skal romme flere funksjoner og bidra positivt til stedsutviklingen i kommunen.

Publisert 04.02.2022
Av: Perann Sylvia Stokke
Deler av Veggli sentrum. Foto: Rollag kommune
Deler av Veggli sentrum. Foto: Rollag kommune

Rollag kommune planlegger et nytt helsehus. Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund har vært engasjert i to faser: Først som prosessledere for et verksted med kommunestyret, som ga et grunnlag for en sak til kommunestyret. Deretter for å forankre prosjektet i politisk og administrativ ledelse.

- Vi bistår her i et prosjekt der ett konkret byggverk vil bidra til positiv stedsutvikling dersom det gis riktig innhold, plassering og kvalitet, sier Lise Larstuvold, faglig leder i Bylivsenteret.

Kommunen har høye ambisjoner med helsehuset og har i en innledende fase utredet ulike former for innovative grep og prosjektmodeller for å få mest mulig kvalitet ut av investeringen.

Verkstedet med kommunestyret ble gjennomført i Rollag og ledet av fagrådgiver Måns Davidson i NAL.

- Hvordan ble NAL engasjert i dette oppdraget?

- Vi sendte ut et brev til alle kommuner etter koronastarten i mars 2020, og Rollag kommune var en av kommunene som svarte på henvendelsen. På den måten har det vært et spesielt oppdrag for oss i NAL. Vi har også hatt en veldig engasjert prosjektleder i kommunen, sier Måns.

I den påfølgende fasen bistod NAL kommunen med en prosessplan. Denne ga grunnlag for en politisk sak som omhandlet prosjektgjennomføring og framdrift for prosjektet. Planen ble presentert for kommunestyret. De fattet et positivt vedtak om å gå videre med prosjektet, som har en økonomisk ramme på 180 millioner.

Prosjektets forstudie avdekket muligheter for å se et helsehus i lys av kommunens øvrige stedsutviklingsarbeid. Helsehuset vil være kommunens største investering noensinne. Tilbakemeldinger fra fagmiljøene er at kommunen bør bruke god tid på å se på helsehuset i et større samfunnsperspektiv. Spesielt er det viktig å vurdere og planlegge nytten og ringvirkningene for samfunnet generelt ved en slik investering, og se på hvordan bygging av et helsehus kan bidra til å løfte Rollag-samfunnet som sted ytterligere.

- Hva skjer videre med prosjektet nå?

- I etterkant av den politiske beslutningen har kommunen besluttet å engasjere en prosjektressurs for å arbeide videre med den tidlige fasen i prosjektet. NAL følger prosjektet med interesse. Vi håper å kunne bidra videre i kommunens stedsutvikling, og at vår metodikk for tverrfaglige prosesser kan bistå til å løfte fram nye kvaliteter, sier Måns Davidson.