Bylivsenteret
Publisert 13. oktober 22
Av: Perann Sylvia Stokke

Mer om parallellsesjonene på Bylivkonferansen 2022

I parallellsesjonene på formiddagen dag to av konferansen går vi i dybden på ulike problemstillinger og ser nærmere på hvordan man kan jobbe med hensynsfull arealforvaltning og verktøy for bærekraftig steds- og hytteutvikling i fjellområdene.

Publisert 13.10.2022
Av: Perann Sylvia Stokke

To av parallellsesjonene inneholder en workshop om innebærer aktiv deltakelse.

Velg en av de fire parallellsesjonene, her gjelder prinsippet først til mølla! Noen av sesjonene har begrenset antall deltakere. Vi håper så langt det er mulig å oppfylle ditt ønske.

I forkant av konferansen vil du motta en e-post med link til påmeldingskjema til parallellsesjonene

PROGRAM BYLIVKONFERANSEN DAG 2, 24. OKTOBER
08:45 God morgen og introduksjon til parallellesesjon, Beitohallen

09:00 Parallellsesjoner i grupperom (kaffepauser innlagt). Velg 1 av de 4 parallellsesjonene

11:30 Lunsj

12:15 Plenumsforelesninger - Forbildeprosjekter. Beitohallen

15:00 Slutt

Har du ikke meldt deg på konferansen?
Se hele programmet og meld deg på Bylivkonferansen 2022


TEMATIKK OG PROGRAM FOR DE ULIKE PARALLELLSESJONENE

Sesjon A

Fjellbygd eller feriefjell. Hvordan sikre ønsket samfunnsutvikling gjennom kommunal planlegging?

Hyttelandsbyene blir stadig flere. Fjellbygdene har blitt et rekreasjonssted for folk i befolkningstette områder. Mellom fjellnatur og beitende sau, godvær og klimaendringer, urbane markedskrefter og rurale bygdesamfunn, utbyggingsinteresser og tradisjonelle primærnæringer, der står kommunene. Børa er tung, ansvaret stort. Er det egentlig plass til alle? Har vi evne og vilje til nødvendig politisk styring? Hvordan sikre ønsket samfunnsutvikling gjennom kommunal planlegging? 

Parallellsesjonen ledes av Innlandet fylkeskommune og Øystre Slidre kommune.

Bidragsytere:

Morten Aas, koordinator Forum for natur og friluftsliv Innlandet
Hanne Lykkja, prosjektmedarbeider, Nordland fylkeskommune
Anni Onsager, prosjektleder, Klima+ Øystre Slidre kommune
Margrete Bjone Engelien, arkitekt MNAL, Inn i Landet arkitektkontor
Mulighetsstudiet for Beitostølen. Presentert av Andreas Kalstveit, Jørgen Tandberg og Emma Moberg, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Institutt for urbanisme og landskapsarkitektur og Institutt for Arkitektur

 

Sesjon B

Kræsjkurs i samskapingsprosesser
I denne parallellsesjonen presenterer vi funn fra kartlegging av bærekraftig samfunnsutvikling i distriktskommuner og introduserer en konkret metodikk for bærekraftig utvikling i fritidsboligområder. Metodikken gir innblikk i hvordan en kan operasjonalisere bærekraft for ulike aktører som er involvert i utbygging av fritidsboligområder – grunneiere, entreprenører, kommunal forvaltning, arealplanleggere og arkitekter. Å jobbe sammen, på tvers av fag med en helhetlig tilnærming til bærekraft, har vist seg som en effektfull måte for å finne nye løsninger innen fritidsboligutvikling.  Vi inviterer også deltakerne til konkret å teste ut metodikken, for slik kunne få et praktisk innblikk og en forståelse for denne måten å jobbe på.Gjennomføres av Distriktssenteret og Nasjonalparken Næringshage, i samarbeid med Troll Arkitektur: Trude Risnes og Inga Skavhaug frå Distriktssenteret (seniorrådgjevarar)Margrete Vognild Blokhus (bedriftsrådgiver/prosjektleder) og Christina Ekeheien (rådgiver)
Sindre Bodvar (arkitekt MNAL) og Johanne Askim Adde (landskapsarkitekt MNLA)

Passer for alle konferansens målgrupper.

 

Sesjon C
Om arkitektur og stedsutvikling i pakt med naturen

Parallellsesjonen ledes av Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund

I denne parallellsesjonen ser vi nærmere på verktøy og tilnærmingsmåter som benyttes av arkitekter og landskapsarkitekter, fra overordnede landskaps- og stedsanalyser, til parallelloppdrag og detaljprosjektering av konkrete tiltak.

Morten Clemetsen, landskapsarkitekt, professor ved NMBU presenterer landskaps- og stedsanalyser. Lise Larstuvold, arkitekt og fagrådgiver, presenterer Bylivsenterets arbeid med parallelloppdrag i distriktskommuner. Arkitekt John Arne Bjerknes fra Nordic og arkitekt Katy Chada fra Pir II presenterer sine metoder for stedsutvikling og prosjektering av fritidsbebyggelse.

 

Sesjon D
Hvordan kan scenariometodikk bidra til langsiktig og helhetlig planlegging for bærekraftig fritidsbebyggelse?

Scenario er en tilnærming innenfor planleggingsfaget og et virkningsfullt redskap for strategisk veivalg, strategiutvikling og læring i organisasjoner. Et scenario er en fortelling i miniatyr; en helhetlig beskrivelse av hvordan et fenomen kan tenkes å se ut i fremtiden og den utviklingen som har ledet fram til denne tilstanden. Det er særlig normative scenarioer – hvor man begynner med målsetting for fremtiden og ser tilbake til nåtiden på hva skal til at målet oppnås - gjør at scenarioer kan brukes i strategisk planlegging og gi grobunn for handling. Normative scenarier er særlig nyttige for å diskutere temaet om bærekraftig utvikling, siden dagens trendutvikling ikke kan lede til bærekraft, forholdene er usikre og komplekse, og man samtidig trenger å anlegge et langt tidsperspektiv og innføre omfattende grep.

Hensikten med denne parallellsesjonen er todelt: (1) igangsette en debatt på alternative fremtidsvisjoner om bærekraftig fritidsboligutvikling lokalt, regionalt og nasjonalt, og (2) tilrettelegge kommunale og regionale planleggere og politikkere å benytte scenariometode som et planleggingsverktøy i å styre strategisk fritidsboligutvikling.

I denne parallellsesjonen vil vi presentere tre normative scenarioer for miljømessig bærekraftig fritidsboligutvikling (økomoderniseringsmodell, delingsmodell, og motvekstmodell) og sammen med deltagerne utforske betydning for fritidsboligplanlegging og politikk, identifisere barrierer og muligheter som ligger i dagens planlegging og samfunn for å realisere de ulike scenariene, og diskutere vei, steg og grep som kan lede fram til bærekraftig fritidsbebyggelse i fremtiden.

Parallellsesjonen vil arrangeres som presentasjoner, veiledet gruppearbeid og diskusjon og ledes av Jin Xue, Marianne Singsaas, Kjell Overvåg, Rasmus Nedergård Steffansen, Carmen Mapis og Petter Næss.

Parallellsesjonen ledes av prosjektteam SECPLAN (Planning for Sustainable Second-Home Development). Prosjektteamet består av deltakere fra Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet, Telemarksforskning, Universitetet i Agder og Aalborg Universitet, Danmark.


Se programmet og meld deg på Bylivkonferansen 2022