Navn Innvalgt periode Kontakt
Knut Selmer Bachke (leder) 25.9.2017 - 25.9.2020 (utsatt pga covid) knut@ysa.no
Grete Greve Aubert 25.9.2017 - 25.9.2020 (utsatt pga covid) gretega@gmail.com
Ingrid Hildrum 25.9.2017 - 25.9.2020 (utsatt pga covid) ihildrum@gmail.com
Jan Arnfinn Mork 25.9.2017 - 25.9.2020 (utsatt pga covid) jam@lmr-arkitektur.no
Navn
Innvalgt periode
25.9.2017 - 25.9.2020 (utsatt pga covid)
Kontakt
knut@ysa.no
Innvalgt periode
25.9.2017 - 25.9.2020 (utsatt pga covid)
Kontakt
gretega@gmail.com
Innvalgt periode
25.9.2017 - 25.9.2020 (utsatt pga covid)
Kontakt
ihildrum@gmail.com
Innvalgt periode
25.9.2017 - 25.9.2020 (utsatt pga covid)
Kontakt
jam@lmr-arkitektur.no
Støttefondets sekretær
Navn Kontakt
Kari Bucher kari.bucher@arkitektur.no
Navn
Kontakt
kari.bucher@arkitektur.no

1. Fondets kapital er skaffet til veie ved vedtak i NALs Representantskap 12. juni 1980 om oppløsning av NALs sykekasse, samt vedtak av sykekassens medlemmer om å overføre kassens midler til Støttefondet.

2. Fondet har et styre på tre personer med en vara, som alle må være arkitekter MNAL. Styret, herunder styrets leder, utpekes av NALs representantskap med funksjonstid på tre år. NALs administrasjon er fondets sekretariat.

3. Kapitalen skal forvaltes av styret etter dets beste skjønn.

Kapitalens avkastning skal etter styrets nærmere bestemmelser brukes til:

A. Bidrag til arkitekter MNAL som på grunn av sykdom eller andre forhold trenger økonomisk støtte

B. Bidrag til økonomisk vanskeligstilte etterlatte etter arkitekter MNAL.

Avkastning som ikke anvendes som nevnt tilfaller kapitalen, etter fradrag av eventuelle forvaltnings- og driftsutgifter.

4. Regnskap, revidert av statsautorisert revisor, skal hvert år legges frem til godkjenning etter samme regler som for NALs regnskap.
Forvaltnings- og driftsutgifter kan utredes av fondet.

5. Disse statuttene kan endres av NALs Representantskap med 2/3 stemmetall av det totale antall representanter.

Ved oppløsning av fondet vedtar NALs Representantskap den videre disponering av kapitalen.

Vedtak etter foregående avsnitt krever samme stemmetall som angitt i første avsnitt.

Vedtatt av NALs representantskap 30. april 2016.