Navn Innvalgt periode Kontakt
Marina Bauer (leder) 2023 - 2026 mb@opaform.no
Inês Moco Pereira 2021 - 2024 ines.moco.pereira@bergen.kommune.no
Ådne Trodahl 2023 - 2026 aat@troark.no
Jonas Velken Kverneland 2021 - 2024 jonas@kohtarkitekter.no
Navn
Innvalgt periode
2023 - 2026
Kontakt
mb@opaform.no
Innvalgt periode
2021 - 2024
Kontakt
ines.moco.pereira@bergen.kommune.no
Innvalgt periode
2023 - 2026
Kontakt
aat@troark.no
Innvalgt periode
2021 - 2024
Kontakt
jonas@kohtarkitekter.no

1. Sammensetning og valg

a) Valgkomiteen består av inntil fem personer som må være medlemmer av Norske arkitekters landsforbund.

b) Valgkomiteens leder og medlemmer foreslås og velges av representantskapet for tre år av gangen.

2. Valgkomiteens oppgave

Valgkomiteens oppgave er å avgi innstilling til representantskapet til valg av presidenten, visepresident(er) og medlemmer av styret. 

3. Saksbehandlingsregler

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når valgkomiteens leder og minst to av medlemmene er til stede. Samtlige medlemmer skal så vidt mulig gis anledning til å delta i behandlingen. 

Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling ved lederen, og dessuten når to eller flere medlemmer ber om det. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 

Fra komiteens møter skal det føres referat.

Dersom valgkomiteen ønsker det, kan den få seg forelagt styrets evaluering av sin virksomhet og kompetanse. Presidenten kan inviteres til et møte i valgkomiteen for å orientere om evalueringen.

4. Behandling av valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling til representantskapet skal foreligge i tide til at den kan meddeles representantskapets medlemmer før representantskapsmøtet. Innstillingen sendes sammen med innkallingen til representantskapsmøtet (tre uker før møtet).

Innstillingen skal inneholde informasjon om kandidatees alder, utdannelse, yrkesmessig erfaring og opplysninger om eventuelle tidligere lignende verv.

Valgkomiteens leder, eller den han eller hun måtte bemyndige, fremlegger innstillingene med begrunnelse for Representantskapet.

Vedtatt av NALs representantskap 21.5.2011