Styret
Navn Innvalgt periode Kontakt
Gjermund Wibe (leder) 2022-2023 ostfold@arkitektforening.no
Trine Mathea Skjeltorp (sekretær) 2021-2023 trine@bas-ark.no
Joachim Ringvold Westheim (kasserer) 2022-2024 joachim.ringvold.westheim@gmail.com
Mette Biström (styremedlem) 2022-2024 mette@dark.no
Asem Babawat (styremedlem) 2022-2024 asem@griffarkitektur.no
Navn
Innvalgt periode
2022-2023
Kontakt
ostfold@arkitektforening.no
Innvalgt periode
2021-2023
Kontakt
trine@bas-ark.no
Innvalgt periode
2022-2024
Kontakt
joachim.ringvold.westheim@gmail.com
Innvalgt periode
2022-2024
Kontakt
mette@dark.no
Innvalgt periode
2022-2024
Kontakt
asem@griffarkitektur.no

1. Foreningen og dens medlemmer

1.01 Foreningen er en lokalforening under Norske arkitekters landsforbund. NAL har som mål å virke for byggekunstens utvikling, fremme god arkitektur og ivareta standens interesser. ØAF skal innenfor sitt område ivareta fagets, foreningens og medlemmenes interesser.
ØAF plikte å holde NAL underrettet om saker av allmenn interesse for standen.
Forbundet og foreningen er selvstendige økonomiske enheter.

1.02 Foreningens medlemmer er arkitektene, med medlemskap i NAL, som har bosted eller fast arbeidssted i Østfold fylke.
NALs styre kan etter søknad gi despensasjon fra denne bestemmelsen (medlemskap i annen lokal forening eller direkte tilslutning til NAL, Jfr. NALs lover, pkt. 1.02.)

1.03 Statuttene skal vurderes og endres i henhold til NALs lover og regler. Foreningens lover og vedtekter må være godkjent av NALs landsstyre.

2. Foreningens tillitsmenn er:
2.01 Styret skal bestå av:

 • leder
 • nestleder/kasserer
 • sekretær
 • 2 styremedlemmer

2.02 Foreningens representanter i NALs representantskap
Representanter skal være medlem av foreningens styre. Det kan ikke pålegges vedkommende å møte i representantskapet med bundet mandat i noen sak.

2.03 Revisor er utenforstående og velges av styret.

2.04 Rullerende styre
Tillitsmennenes funksjonstid i styret er 2 år. Hvert år skal tre, og to, av tillitsmennene stå på valg slik at man får et rullerende styre.

3. Kontingent og avgifter
3.01 Foreningskontingenten og eventuelle avgifter fastsettes av generalforsamlingen, eller ved en uravstemming, og gjelder inntil endringer blir vedtatt på samme måte.

Foreningskontingent innkreves forskuddsvis av NAL sammen med kontigenten til NAL og abonnent på NALs tidsskrifter.

3.02 Styret kan frita et medlem for foreningskontingenten i inntil ett år, eller for det tidsrom vedkommende av landsstyret er blitt invilget fritak eller reduksjon av medlemskontingenten.

4. Møter
4.01 Det holdes minst to medlemsmøter i halvåret. Program for møtene sendes medlemmene på forhånd.

4.02 Det føres protokoll over medlemsmøtene med referat av og nøyaktig ordlyd av alle vedtak. Protokollen underskrives av lederen og paraferes av sekretæren. Det refereres i neste møte og i åsmeldingen. Gjenpart sendes NAL.

5. Generalforsamling
5.01 Generalforsamlingen holdes hvert år innen utgangen av april måned. Møteinnkallelse sendes senest 21 dager før møtet.

Følgende saker skal behandles:

 1. Styrets årsmelding, revidert årsregnskap og forslag til budsjett og kontingent.
 2. Valg av foreningens tillitsmenn.
 3. Spørsmål som ønskes tatt opp i representantskapet.
 4. Andre saker fra NAL.
 5. Eventuelle andre saker.

5.03 Ekstraordinær generalforsamling innkalles når minst 5 medlemmer skriftlig krever det, eller når styret ønsker det.

5.04 Styret kan beslutte at behandlingen av styrets årsmelding, reviderte regnskap, forslag til budsjett og kontingent, valg av foreningens tillitsmenn, vedtektsendringer og spørsmål om oppløsning av foreningen, skal skje ved skriftlig uravstemming etter samme retningslinjer som gjelder for Forbudnsverket i NAL: Motforslag til voteringstema kan stilles skriftlig av 5 medlemmer i fellesskap med personlig underskrift.

6. Vedtak
6.01 Vedtak i foreningens generalforsamling er gyldig når:

 1. Saken er ført på dagsorden, og
 2. innkallelse med dagsorden og alle forslag, og nødvendige dokumenter, er sendt ut senest en uke i forveien.

6.02 Styret må ha mottatt saker som ønskes behandlet i generalforsamling senest 10 dager i forveien.

6.03 I alminnelige medlemsmøter kan det ikke gjøres vedtak i viktige saker som ikke er ført opp på programmet.

6.04 Vedtak blir gjort ved enkelt flertall når annet ikke er fastsatt.

6.05 Forandringer av lover og særlige instrukser må vedtas med minst 2/3 flertall i generalforsamling eller ved skriftlig uravstemming og godkjenning av NAL.

6.06 Oppløsning av foreningen krever 3/4 flertall i generalforsamling eller ved skriftlig uravstemming.
Foreningens midler tilfaller NAL hvis intet annet blir vedtatt ved enkelt flertall.

6.07 Generalforsamlingsvedtak som nevnt under punktene 6.05 og 6.06 kan av 5 medlemmer i fellesskap, med personlig underskrift, kreves tatt opp til uravstemming innen to - 2 - måneder etter at vedtaket er kunngjort for medlemmene.

7. Valg
7.01 Styrets forslag til valg sendes medlemmene senest 14 dager i forveien. Motforslag må være styret i hende senest 10 dager i forveien.
Det kan ikke stemmes på andre kandidater enn dem som er foreslått ved siste kunngjøring av valget.

7.02 Det føres fortegnelse over de tillitsverv  hvert enkelt medlem har. Gjenpart sendes NAL snarest etter valgene i foreningen.

8. Styret
8.01 Styret leder foreningens virksomhet. Det skal alltid holdes styremøte senest en uke før generalforsamling eller skriftlig uravstemming.
Det kreves enkelt flertall av samtlige styremeldemmer for at er styrevedtak skal være gyldig.
Styret fører protokoll over sine møter. Den underskrives av formann og sekretær. Gjenpart sendes NAL og eventuelt fraværende styremedlemmer. Saker som blir avgjort direkte av styret skal refereres i forste foreningsmøte.

8.02 Styret har ansvat for at foreningens økonomi blir ledet forsvarlig.
Som finansråd skal styret i samsvar med foreningsvedtak forvalte aktiva og finds som foreningen eier eller bestyrer. Den skal sørge for at alle fonds, legater eller lignende får statutter som etterfølges på foreskrevet måte.

8.03 Inntil videre overtar styret alle funksjoner som NALs lovverk tillegger særlige komiteer eller utvalg i lokalforeningene.

9 Revisjon
Revisor skal ha gjennomgått regnskapet og gitt sin uttalelse som bilegges dette, senest 14 dager før odrinær generalfrosamling eller skriftlig utavstemming.

10. Søknader om medlemskap i NAL
Overnenstemmende med NALs lovverk, skal styret/innvoteringskomite gi innstillinger til landsstyret.