Vi hjelper deg med arkitektkonkurransen

NAL har landets fremste kompetanse på å gjennomføre arkitektkonkurranser og parallelloppdrag. Er du representant for en offentlig eller privat byggherre? Vi kan tilby deg profesjonelle råd og bistand gjennom hele konkurranseforløpet.

NALs konkurransesekretariat lang erfaring og høy kompetanse, og bistår oppdragsgiverne med blant annet:

  • Vurdering av om beslutningsgrunnlaget for gjennomføring av konkurransen er god nok
  • Planlegging og gjennomføring av arkitektkonkurranser
  • Kvalitetssikring og bistand ved utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kunngjøringer
  • Oppnevning av jurymedlemmer
  • Være konkurransens adresse, konkurransefunksjonær og/eller jurysekretær
  • Markedsføring og informasjon om kommende, løpende og avholdte konkurranser

NALs konkurransekomité

Konkurransevirksomheten styres av NALs konkurransekomité. Komitéen er sammensatt av representanter fra både NAL og Arkitektbedriftene i Norge og er valgt for en periode på tre år.

Hvorfor avholde en arkitektkonkurranse?

Svært mange av landets viktigste bygninger er resultat av en arkitektkonkurranse. Godt tilrettelagte konkurranser setter løsningsforslaget i sentrum og gir et godt beslutningsgrunnlag på et tidlig tidspunkt, i motsetning til en anbudskonkurranse med honorarstørrelse og erfaring som sentrale kriterier.

Prosessen skaper resultatet

NALs konkurransesekretariat bistår i arbeidet med å velge riktig konkurranseform, en form som er tilpasset både oppgavens art og størrelse samt oppdragsgivers organisasjon og budsjett. Målet er å optimalisere de ressurser som kreves fra byggherre og arkitektur, uten at dette går ut over kvaliteten. Et godt konkurranseprogram kan ha avgjørende betydning for konkurransens resultat.

Arkitektkonkurranser - mer enn estetikk

Arkitektkonkurranser handler om problemløsning i bred forstand. Den gode løsningen innebærer oppfyllelse av brukernes funksjonskrav, om god arealøkonomi og ressursbruk, god tomteutnyttelse og forståelse for kontekst, fornuftig materialbruk og byggteknikk, universell utforming og ikke minst ivaretakelse av miljø- og energikrav. Alt dette skal samles til en helhetlig løsning innenfor gode arkitektoniske rammer. En arkitektkonkurranse handler i liten grad om "stygt eller pent".

Dyktige jurymedlemmer sikrer kvaliteten

Med NAL som konkurransesekretariat får du tilgang til vårt nettverk av dyktige jurymedlemmer som vil bidra til høy faglig kvalitet i juryarbeidet. De vil veilede den øvrige jury gjennom prosessen og sørger for innsikt i både detaljer og overordnede løsninger. De peker på fordeler og ulemper og ikke minst på forslagenes utviklingsmuligheter, og sikrer at juryens avgjørelse blir både rettferdig og faglig gjennomtenkt.

Konkurranser skjerper bevisstheten

En arkitektkonkurranse er ingen lettvint prosess. En god konkurranse forutsetter en bevisst byggherre, som kan formulere sine behov, krav og forventninger i et inspirerende program, med nødvendig presisjon men samtidig med tilstrekkelig åpning for å utløse deltakernes kreativitet, kompetanse og idékraft. Det viser seg svært ofte at dette arbeidet tvinger frem en styrket bevissthet og engasjement, ikke bare hos deltakerne men også hos oppdragsgiveren selv.

Konkurranser er en god investering

Å avholde en arkitektkonkurranse innebærer en ikke ubetydelig kostnad. Denne kostnaden er likevel beskjeden sett i forhold til et byggeprosjekts samlede størrelse og i forhold til verdien av det arbeidet deltakerne nedlegger. Erfaringsmessig vil kostnadene utgjøre om lag 0,5-2 prosent av prosjektkostnaden, hvilket er en fornuftig investering for å skape et trygt besluttningsgrunnlag på et tidlig tidspunkt.

Velg hva du ønsker å motta informasjon om