Juryveileder

NALs Konkurransekomite har utarbeidet en juryveileder med gode råd og anvisninger til bruk for arkitekter som blir forespurt eller oppnevnt til juryverv i arkitektkonkurranser.

Råd og anvisninger

Å være jurymedlem i en arkitektkonkurranse er en viktig og ansvarsfull oppgave. Som støtte for arkitekter som påtar seg en slik oppgave, har NALs Konkurransekomité utarbeidet en egen konkurranseveileder. Denne er ment å benyttes både når man blir forespurt direkte av oppdragsgiver og når man blir oppnevnt av NAL som forbundets representant. Enkelte punkter kan ha mindre relevans i sistnevnte tilfelle, men vi har for enkelthets skyld valgt å ikke skille mellom de 2 ulike situasjoner.

Du må gjerne ta kontakt med NALs Konkurransesekretariat for å få mer utfyllende råd og hjelp, både forut for juryarbeidet og underveis (se venstremeny).

 • Blir du invitert til å være jurymedlem, må du først vurdere din habilitet. Dersom noen av de allerede utvalgte konkurransedeltakerne er i nær slekt med deg, er nær venn eller kollega av deg eller dere har et forretningsmessige forhold, må du takke nei. Det samme gjelder i åpne konkurranser, der det er sannsynlig at noen slike personer vil komme til å delta.
 • Vurdér også om din kompetanse er tilstrekkelig eller relevant i forhold til den aktuelle oppgave Vær også sikker på at du har tilstrekkelig disponibel tid til å gjøre en seriøs jobb.
 • Les programmet eller programutkastet før du takker ja. Sjekk at de konkurransetekniske betingelsene er akseptable og at programmet holder faglig mål. Kontakt NAL om du er i tvil.
 • Klargjør på forhånd de "forretningsmessige" forhold ved juryarbeidet. Sett opp en enkel avtale. Juryarbeide er høykompetansearbeide og skal honoreres med vanlig godt sjefstimehonorar.
 • Påse at det alltid blir skrevet en juryrapport med rangering, faglig kritikk og innstilling om det videre arbeid med oppgaven.
 • Påse at deltakernes anonymitet blir ivaretatt. Avvis diskusjoner/spekulasjoner i juryen om "hvem er hvem". Unngå konsekvent mulig kontakt med noen av deltakerne i konkurranseperioden inntil juryen har avsluttet sitt arbeide.
 • Påse at de på forhånd oppsatte bedømmelseskriteriene (i kunngjøring og/eller program) blir fulgt i juryeringen. Det er viktig at det er samsvar mellom programkrav og forutsetninger og det som vektlegges i bedømmelsen. Ingen krav skal kuttes ut, ingen skal legges til underveis.
 • Dersom konkurransen inkluderer tilbud på honorar, sørg for at "2- konvoluttprinsippet" blir benyttet. Juryen skal gjøre seg ferdig med den faglige vurdering og rangering og protokollere denne, før honorarkonvolutt åpnes og vurderes. Uansett størrelse på honorartilbudet skal den faglig sett høyest rangerte ha førsteretten ved forhandlingsbordet.
 • Bruk tid og omtanke i juryeringen. Dine kollegers faglige innsats fortjener respekt. Målet for en jury er å nå frem til en klar, enstemmig beslutning. Å konkludere med "delt seier" eller omkonkurranse bør så langt det er mulig, unngås.
 • En jury er et kollektiv som står samlet om sin beslutning. Alles oppfatning må blir hørt. La ikke fagekspertise overkjøre legfolkene. Eventuell uenighet, utover det som er protokollert, skal du ikke snakke om i ettertid.
 • Vær nøye på formalitetene. Avvis utkast som er innkommet for sent (dersom ikke helt spesielle grunner foreligger) og der anonymitet er brutt eller andre faglige konkurranseforutsetninger er vesentlig tilsidesatt. Vær likevel ikke overdrevet formalistisk. Avvik kan i noen tilfeller aksepteres dersom det ikke har gitt vedkommende konkurransefordeler
 • La deg ikke "bløffe" av en flott presentasjon (eller omvendt!). Treng godt inn i utkastet og dets intensjoner, uansett fremstillingsform og -kvalitet. Vær forsiktig med å "velge bort" tilsynelatende uinteressante eller dårlige utkast, uten å være villig til å ta dem frem igjen senere for eventuell revurdering
 • Forsøk å lete etter utkastets utviklingsmuligheter. Evt. dårlige momenter som lett kan endres uten at hovedgrepet tapes, trenger ikke bety at muligheten for premiering/innkjøp er borte!
 • Arbeid for at utkastene blir utstilt, publisert og omtalt så bredt og positivt som mulig
 • Husk: Som jurymedlem er du en ambassadør for faget.
 • Ta kontakt med NAL dersom du er i tvil om noe i forbindelse med juryarbeidet.