NAL student

Som arkitektstudent kan du være medlem i Norske arkitekters landsforbund. Du får tidsskriftet Arkitektur og en rekke andre fordeler som del av et faglig fellesskap. NAL student har eget styre og én representant i NALs landstyre.

Styret i NAL-student 2023. Foto: Norske arkitekters landsforbund
Styret i NAL-student 2023. Foto: Norske arkitekters landsforbund
Styret i NAL student
Navn Periode Kontakt
Per Kristian Elgseter Sundet (leder, NTNU) 1.9.2023 - 1.9.2024 pksundet@stud.ntnu.no
Ingrid Berget (AHO) 1.9.2023 - 1.9.2024 ing22ber@gmail.com
Jonas Hagen Jensen (AHO vara) 1.9.2023 - 1.9.2024 Jonas.h.j@live.no
Silja Klæstad (OAF) 1.9.2023 - 1.9.2024 silja.klaestad@stud.aho.no
Gunhild Daling Korsøen (BAS) 1.9.2023 - 1.9.2024 Gunhild2001@gmail.com
Katinka Thormodsrud (BAS vara) 1.9.2023 - 1.9.2024 kattho@student.bas.org
Fredrikke Farah Otazo (BAF) 1.9.2023 - 1.9.2024 freota@student.bas.org
Fredrik Finstad Austnes (NTNU) 1.9.2023 - 1.9.2024 fredrfau@stud.ntnu.no
Maren Sofie Duesund (NTNU vara) 1.9.2023 - 1.9.2024 marenduesund@gmail.com
Anne Engen Krokdal (TAF) 1.9.2023 - 1.9.2024 krokann1@gmail.com
Navn
Periode
1.9.2023 - 1.9.2024
Kontakt
pksundet@stud.ntnu.no
Periode
1.9.2023 - 1.9.2024
Kontakt
ing22ber@gmail.com
Periode
1.9.2023 - 1.9.2024
Kontakt
Jonas.h.j@live.no
Periode
1.9.2023 - 1.9.2024
Kontakt
silja.klaestad@stud.aho.no
Periode
1.9.2023 - 1.9.2024
Kontakt
Gunhild2001@gmail.com
Periode
1.9.2023 - 1.9.2024
Kontakt
kattho@student.bas.org
Periode
1.9.2023 - 1.9.2024
Kontakt
freota@student.bas.org
Periode
1.9.2023 - 1.9.2024
Kontakt
fredrfau@stud.ntnu.no
Periode
1.9.2023 - 1.9.2024
Kontakt
marenduesund@gmail.com
Periode
1.9.2023 - 1.9.2024
Kontakt
krokann1@gmail.com

1. Navn og organisasjon
Studentmedlemmene i Norske arkitekters landsforbund (NAL) danner studentgruppen. Utad benyttes NAL Student som navn på gruppen. 

Studentgruppen har et styre, bestående av tillitsvalgte studentrepresentanter. 

2. Visjon og formål
Visjonen er å fungere som et talerør for studentene inn i NAL, videreformidle arkitekturstudenters interesser* og sørge for at studentenes behov i organisasjonen blir ivaretatt. Studentgruppens styre skal synliggjøre studentene i NAL, både på skolene og i organisasjonen. 

Arkitekturstudenters interesser*: 

 •  løfte opp saker som oppstår på skole-nivå eller som er felles for alle tre arkitektskolene, men som må tas til et høyere nivå for å løses.
 •  fremme saker til representantskapet som er av relevans for studentene, enten i nåtid eller som fremtidige arkitekter.

Formålet er å utvikle en felles strategi for studentarbeid i NAL, for å fremme studentenes behov, samt å ønske nye studenter velkomne inn i organisasjonen. 

Studentgruppen og dens styre er autonom når det kommer til ytring hvor de uttaler seg på vegne av studentene (NAL Student), ikke lokalforeningene eller NAL. 

3. Styrets verv
Studentgruppens styre består av: 

 • 1 leder, som og, fortrinnsvis, sitter som styremedlem i landsstyret.
 • 3 studentrepresentanter fra hvert studiested i Norge.

De 3 studentvervene på studiestedene er fordelt slik: 

 • Hovedrepresentant (representant i RS)
 • Vararepresentant (vara i RS)
 • Representant inn i lokalforeningen (andre vara i RS)

En representant kan ikke ha dobbeltverv, og det er ikke lov å sitte i RS og landsstyret samtidig (se vedtektene for Norske arkitekters landsforbund). Det er ikke lov å være på utveksling eller å være i praksis i en annen by enn studiebyen i en vervperiode. 

4. Valg
Studentgruppens styre velges blant studentmedlemmene ved arkitektskolene i Norge. Det er studentmedlemmene ved hvert enkelt studiested som velger sine representanter, og alle studiestedene skal være representert inn i styret. 

Lederen for studentgruppens styre velges av og blant de sittende studentrepresentantene. Ved stemmelikhet teller sittende leders stemme dobbelt. 

Lederen velges for 1 år, med mulighet for gjenvalg. De resterende representantene velges for 2 år i styret, med mulighet for forlengelse, opptil makstid på 3 år. 

Valg holdes fortrinnsvis i august, ved starten av nytt skoleår. Unntaksvis velges leder på styrets vårmøte, da ledervervet har funksjonstid fra 1. juli. 

Studentgruppens styre innstiller kandidat til RS, fortrinnsvis leder, til styremedlem i landsstyret. Representantskapet vedtar valget av studentmedlem i landsstyret ved ordinært representantskapsmøte, med funksjonstid fra 1. juli, med 1 års virke. 

Når en studentrepresentant er ferdig med sin funksjonstid og trer ut av et verv, skal det leveres et skriftlig erfaringsnotat. Det skal og gjennomføres et overgangsmøte med den som overtar vervet en trer ut av, for å videreformidle erfaringer, med mer. 

5. Styremøter
Studentgruppens styre har ansvaret for gruppens virksomhet og møter. Styret er ansvarlig for å benytte seg av de midlene tildelt av NAL på en forsvarlig og hensiktsmessig måte i henhold til visjon og vedtektene for gruppens arbeid. 

Det skal i løpet av et kalenderår avholdes minimum 3 møter for styret: 

 • Oppstartsmøte (august/ september)
 • Midtveismøte (desember/ januar)
 • Vårmøte (mai/ juni)

De 3 faste møtene holdes henholdsvis i de tre studiebyene, Oslo, Trondheim og Bergen. Oppstartsmøtet skal fortrinnsvis holdes i Oslo på Arkitektenes Hus. President og/ eller andre relevante personer i NAL inviteres til deler av møtet. 

Leder er ansvarlig for å lede møtene, og å forberede saksliste, med innspill fra de andre studentrepresentantene. Møteinnkalling skal formelt sendes ut senest 1 uke før møte. Møtedato skal være bekreftet minst 1 måned i forveien. 

Det skal skrives referat fra styrets møter. Referent velges for hvert enkelt møte. Ferdig referat skal leveres til leder, som videreformidler, innen 1 uke etter møtedato.

Det er kun studentgruppes styremedlemmer som har stemmerett i møtene. 

Styret kan ikke fatte gyldige vedtak hvis ikke minst 5 av styrets medlemmer deltar og avgir stemme. Nødvendig flertall regnes av avgitte stemmer. I tilfelle stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. 

Saker som skal behandles av studentgruppens styre: 

 • RS saker
 • Valg av leder
 • Økonomi
 • Medlemsaktiviteter
 • Forslag til behandling
 • Eventuelle saker fra NAL
 • Eventuelt
 • Neste møtedato

6. Medlemsmøter og arrangementer
Det skal fortrinnsvis holdes 3 arrangementer i regi av NAL Student på hvert studiested pr. semester. Det er studiestedets studentrepresentanter som er ansvarlige for planlegging og gjennomføring. 

Arrangementene skal dokumenteres, og senere presenteres for å kunne diskutere hvor vellykket det var og hva som kan forbedres eller endres til senere. Det er viktig å se dette i sammenheng med både medlemstall og hvor fornøyde medlemmene er. 

Vedtektene er vedtatt av RS 15. juni 2018