NAL-kurs
16. februar 2022

Plan- og bygningsloven for viderekomne

Digitalt
09.00-16.00
NAL
Medlem
3550 kr
Studentmedlem
500 kr
Ikke-medlem
4850 kr

Dette kurset tilbyr fordypning i noen utvalgte tema i PBL: Utfordringer, krav og løsninger knyttet til eksisterende bygg, universell utforming, dokumentasjon av byggevarer og estetikkbestemmelsen.

Dette er et opptak fra 16. februar 2022. Opptakene er delt inn i kapitler, så du kan forflytte deg bortover til øsnket foredrag. Total tid er 5:25 timer.

Vi har invitert eksperter og praktiserende arkitekter for å belyse følgende tema:

Eksisterende bygg – lov og forskrift – handlingsrom
De fleste er nå enige om at det å ta vare på eksisterende bygg er bedre for klimaet enn å rive og bygge nytt og at det mest klimavennlige huset allerede er bygget. Allikevel er det ikke alltid like enkelt å forholde seg til lov og forskrifter knyttet til eksisterende bygg. Man må ta vare på historiske, arkitektoniske og kulturelle verdier. Samtidig er det en rekke krav til byggverk som det ikke alltid er enkelt å ivareta i forbindelse med tiltak på eksisterende bygg, uten å ødelegge eksisterende verdier. Hva er da egentlig vårt handlingsrom i slike saker?

Universell utforming
Det er spesielle utfordringer knyttet til universell utforming i eksisterende bygg, ulike hensyn må vurderes opp mot hverandre og man må utøve skjønn.
Vi ser også nærmere på kravene i TEK og viser eksempler på løsninger. Kapittel 8 handler om opparbeidet uteareal og kapittel 12 om planløsning og bygningsdeler i byggverk. Hvordan kan du ivareta kravene og samtidig skape god arkitektur som er inkluderende og samtidig fremmer likeverd? 

Dokumentasjon av byggevarer – forskrift og praksis
Forskrift og veiledning om dokumentasjon av byggevarer inneholder regler for dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk. Ansvarlige foretak skal påse at det foreligge tilstrekkelig produktdokumentasjon før produkter bygges inn i byggverk. Hva er arkitekters utfordringer knyttet til spesifisering av ytelser og valg av produkter og hvordan dette skal beskrives og dokumenteres? Hva er koblingen mellom kravene til produktdokumentasjon og kravene til egnethet i bruk? Hvordan beskrive krav til egenskaper og ytelser godt nok, men ikke for detaljert?

Om krav til utforming - Estetikkbestemmelsen i PBL (Visuelle kvaliteter § 29-2.)
Det er viktig å tenke på at prosjektet er mer enn bare tegningene. Når arkitekten begrunner sine valg, tvinges saksbehandleren (ofte en jurist) til å gå inn i en faglig diskusjon og selv argumentere. Kan grundigere beskrivelser med gode argumenter være veien å gå for å få realisert de gode løsningene?  Hvorfor og hvordan bør du utforme en utredning på estetikk? Godt utformede begrunnelser for estetikk er også viktig i reguleringsplaner. F.eks. kan planbeskrivelser og bestemmelser om å ta vare på terreng, vegetasjon og bevaringsverdige bygningsmiljøer også dreie seg om estetikk.

Målsetting med kurset: Friske opp og supplere kunnskap om PBL og hvordan den kan praktiseres på en god måte, gjennom teori og praktiske eksempler.

Målgruppe: Prosjekterende arkitekter, interiørarkitekter, ingeniører, byggesaksbehandler og andre interesserte.

Program

Lovverk knyttet til eksisterende bygg / verneverdige bygg
Hvordan forholde seg til TEK 17 – Hva er handlingsrommet for å få gjennom saker?
Bruksendring og ombygging av eksisterende bygg
Anders Evjenth, advokat, partner, Bull & Co Advokatfirma AS


Utfordringer i byggesaker som gjelder utvikling og ny bruk av eksisterende bygninger.
Eksempler fra byggesaker som gjelder bygg med ulik vernestatus
Ole Bachke, Sivilarkitekt, Henning Larsen


Universell utforming i eksisterende bygg
Hvordan kartlegge, vurdere og prioritere utbedringer?
Trine Presterud, faglig leder, Universell Utforming as


Universell utforming – sømløst integrert i god arkitektur
Hvordan kan du ivareta kravene i TEK og samtidig skape god arkitektur som er inkluderende og samtidig fremmer likeverd? En systematisk gjennomgang av kravene i TEK Kapittel 8 og 12 med eksempler på løsninger.
Gunn Schmitthenner, arkitekt MNAL, rak arkitekter


De prosjekterendes ansvar for dokumentasjon av produkter til byggverk
Anders Evjenth, advokat, partner, Bull & Co Advokatfirma AS


Arkitektens utfordringer og ansvar knyttet til dokumentasjon av byggevarer Hva er koblingen mellom kravene til produktdokumentasjon og kravene til egnethet i bruk? Hvordan beskrive krav til egenskaper og ytelser godt nok, men ikke for detaljert? Hva med formuleringen "Produkt XXX eller tilsvarende"? Hvordan håndtere slike problemstillinger i en praktisk prosjekteringssituasjon?
Anders Kirkhus, arkitekt og seniorrådgiver i SINTEF byggforsk   

 
Krav til utforming i planer og lovverk hvordan forholde seg til estetikkbestemmelsene i PBL
Hvordan håndtere kravene til utforming («visuelle kvaliteter»). Hvordan skal man håndtere planbestemmelser?
Anders Evjenth, advokat, partner, Bull & Co Advokatfirma AS


Hvordan arbeider Bærum kommune med estetikk?
Erfaringer med vurdering av ulike byggesaker
Kauko Leskinen, seniorarkitekt, byggesaksavdelingen, Bærum kommune


Kvalitet og estetikk - råd ved utforming
Erfaringer fra praksis
Pål Biørnstad, partner, faglig leder, Lund+Slaatto Arkitekter

Kreditering: Adobestock Dmitry

For NAL-kurs
Vi har ulike priskategorier. Disse vises når du trykker på Meld meg på.