NAL-kurs
02. februar 2022

Dagslys i praksis

Digitalt
09.00-12.00
NAL
Medlem
1850 kr
Student-/pensjonistmedlem
250 kr
Ikke-medlem
2450 kr

Gode dagslysforhold er blant de viktigste kvalitetene til gode bygninger. Dagens forskrifter stiller strenge krav til dagslysforholdene både i boliger og publikumsbygninger, og krever at det dokumenteres.

Dagslysprosjektering er blitt mer utfordrende gjennom årenes løp, og med fortetting rundt og i byområder står arkitekter og prosjekterende ovenfor en stadig større utfordring. Fravær av tilstrekkelig dagslysvurderinger kan lede til boliger med for lite dagslys - og at arkitekter blir stilt for ansvar for manglende oppfylte krav. Derfor er det viktig med en god forståelse av dagslys, og hvordan dette skal dokumenteres.

Planlegging for gode dagslysforhold starter allerede i reguleringsplanen, hvor det stilles krav til bygningers høyder, utforming og plassering i forhold til hverandre, og påvirkes videre gjennom geometrisk utforming og utforming av fasader. Når rammesøknad er godkjent er det som regel for sent å gjøre store endringer. Strenge krav til energi og miljø sammen med gjeldende dagslyskrav, setter i større grad enn tidligere krav til et gjennomtenkt skisseprosjekt. Nye verktøy og metoder for optimalisering av bygningers design, dagslysforhold, inneklima og energibruk gjør det enklere, men det er viktig å sørge for at disse verktøyene benyttes korrekt.

Dette tretimerskurset går rett på sak, og gir innsikt og råd om bygningsutforming for å sikre gode dagslysforhold.  Kurset er et opptak fra 2. februar 2022.

Kurset er utviklet av Espen Hansen, Norconsult AS i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund.

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, planleggere, ingeniører og andre interesserte.

Program for dagen
Sivilingeniør Espen Hansen foreleser i bolker på cirka 30 minutter

Velkommen
Dagslyskrav og regelverk
Vi gjennomgår regelverket og går i detalj på hvordan dagslys bør dokumenteres. Videre ser vi på potensielle fallgruver og ansvar.

Spørsmål/diskusjon


Hva må vi tenke på når vi skal dokumentere dagslys?Dokumentasjon på at man imøtekommer forskriftskravet knyttet til dagslys skal foreligge i et hvert prosjekt. Hvordan denne dokumentasjonen kan se ut, når den bør foreligge, og hvordan arbeidet med dagslys bør gjennomføres i ulike prosjekt er sentrale temaer.

Spørsmål/diskusjon

Eksempler
Dagslys er krevende og det er ikke alltid like lett å forene krav fra oppdragsgiver, krav til dagslys, energi, inneklima og miljø. I denne bolken ser på konsekvenser av ulike gjennomføringsmodeller, og hvordan dette har påvirket dagslysarbeidet i ulike prosjekter. 


Spørsmål/diskusjon

Tips og triks på veien videre
Dagslys er avhengig av en rekke faktorer som ofte faller på plass underveis i et prosjekt. For å ta høyde for de viktigste faktorene som påvirker dagslyset er man avhengig av å forutsette en rekke parametere tidlig, som gir en usikkerhet. I denne bolken ser på de viktigste faktorene, og hvordan man kan sitte igjen med mindre usikkerhet i neste prosjekt! 

Spørsmål/diskusjon

Oppsummering

Ill: Vindmøllebakken. Arkitekter: Helen & Hard. Foto: Sindre Ellingsen

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.