NAL-kurs
25. januar 2023
Påmeldingsfrist 18. januar 2023

Innføring i Reguleringsplanlegging

Arkitektenes Hus og direkte strømming
09.00-16.00
NAL
Medlem
3650 kr
Studentmedlem
500 kr
Ikke-medlem
5000 kr

OBS! 
Dette kurset utsettes, og gjennomføres 25. januar 2023. Det vil oppgraderes noe og rettes mer konkret mot problemstillinger du jobber med.

Reguleringsplanen er et av de viktigste verktøy arkitekter har for å forme omgivelsene og påvirke samfunnsutviklingen. På dette kurset lærer du om hvordan dette verktøyet er bygget opp og hvordan det kan brukes for å skape rammer for god arkitektur.

Kurset tar for seg detaljreguleringsplanen i tillegg til hvordan ulike plantyper virker sammen og hvordan vi kan avgjøre hvilken plantype som passer best til ulike byggeoppgaver. Gjennom forelesninger og eksempler lærer du om oppgaveforståelse, planprosess, og om utforming av plandokumenter.

Målgruppe: Kurset egner seg både for nybegynnere og mer erfarne og er spesielt utviklet for arkitekter som må utarbeide reguleringsplaner i forbindelse med byggeprosjekter. 
Kurset er også egnet for landskapsarkitekter, ingeniører, kommunale planleggere og andre interesserte.

Kurset er utviklet i samarbeid med Gunnar Ridderstrøm (tidl. Citiplan) ved Institutt for by- og regionplanlegging ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og Norconsult.

Bakgrunn for kurset: å utarbeide reguleringsplan er en forutsetning for å bygge noe i landet vårt. Innholdet i den har avgjørende betydning for hva og hvordan det kan bygges. Reguleringsplanen er dermed en vesentlig premiss for hvilke arkitektoniske kvaliteter som kan skapes.

I plan og bygningsloven er det krav om reguleringsplan i forbindelse med alle "større byggetiltak" og for tiltak som "kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn" (PBL § 12-1.Reguleringsplan, 3. ledd). Prosess og innhold knyttet til regulering er også styrt av PBL. Det gjelder både arealkategorier som kan brukes i plankartet, og hvilke bestemmelser som kan benyttes. Kravene til prosessen med oppstartsmøte, varsling, høring og vedtak m.m. må gjennomføres på riktig måte for at planen skal bli rettslig bindende.

Godt forberedt er halvt fullendt. Godt samarbeid i de innledende faser mellom ulike parter, oppdragsgiver, kommune og andre konsulenter, er avgjørende for et godt resultat. Grunnlaget for et godt samarbeid er kunnskap og forståelse for hva som kreves av prosess og innhold når planen skal utarbeides.

Velkommen til et matnyttig kurs om hvordan man helt konkret bør gå fram for å lage gode reguleringsplaner.

Hovedforedragsholder: Gunnar Ridderström

For medlemmer av NAL gjelder: Nyutdannede (2020 eller senere) og de som i samme tidsrom har startet enkeltmannsforetak eller lite kontor får 50% prisreduksjon på kurset. 

Ordinær pris kommer opp ved påmelding, bruk kommentarfeltet dersom du kvalifiserer for rabatt. Foretaksnummer oppgis.

Man kan kun få én av rabattene.
Wildcard og studentmedlemmer er unntatt.

PROGRAM:

08-30 - 09.00 Registrering / kaffe

09.00 - 09.05 Velkommen v/ Fagavdelingen NAL

Del 1: Forelesninger

09.00 - 09.20    

Introduksjon: Reguleringsplanen som arkitektonisk og juridisk verktøy

09.20 - 09.50

Reguleringsplanens juridiske virkemidler
Arealformål, bestemmelser og planbeskrivelse

Spørsmål og kommentarer

10.00 - 10.30

Reguleringsplanprosessen

Krav og føringer

Spørsmål og kommentarer

10.40 - 10.55 Pause

10.55 -11.25

Utforming av reguleringsplaner
Arealformål og bestemmelser

Spørsmål og kommentarer

11.35 -12.00      

Eksempler på reguleringsplaner og konsekvenser for arkitektonisk utforming.

12.00 - 12.40 Lunsj

Del 2. Veiledning og gruppearbeid i sal og på digital plattformFra 12.30 vil kursleder Gunnar Ridderström ha et opplegg med en veksling mellom gruppearbeid og dialog i plenum. Digital deltagelse på Zoom eller en annen digital plattform.

12.40 - 13.00
Introduksjon og presentasjonsrunde + svare på innsendte spørsmål knyttet til del 1 i kurset.

13.00 - 13.45

Gruppearbeid med egne eller foreslått case – Utforming av reguleringskart og bestemmelser
Oppgave: Det skal jobbes med eget case eller et foreslått case for et område som er avsatt til utbyggingsformål i kommuneplanens arealdel. Oppgaven er å lage en første skisse til reguleringsplan som grunnlag for et oppstartsmøte med kommunen.

Deltakere skal avklare hvilke juridiske rammer (formål, utnyttelsesgrad m.m.) som er lagt for området i arealdelen eller områderegulering, og vurderes hvilke forhold i og rundt området som påvirker valg av formål og utforming av fremtidig bebyggelse. Det skal lages en kort skissemessig oversikt over hvilke forhold som må avklares eller utredes i planprosessen.
Det skal lages en grov skisse til reguleringsplan med planavgrensning, arealformål, utnyttelsesgrad, høyder og en oversikt over de viktigste temaene i bestemmelsene.

13.45 - 14.00
Spørsmål og innspill til gruppearbeidet i plenum

14.00 - 15.00
Digitalt gruppearbeid, med veiledning

15.00 - 16.00
Oppsummering av gruppearbeidene med diskusjon om utfordringer og muligheter, samt spørsmål til oppgavene og kursinnholdet.

 

For NAL-kurs
Vi har ulike priskategorier. Disse vises når du trykker på Meld meg på.