NAL-kurs
05. mars 2024

Ny EU-standard for bærekraftig rehabilitering av bygg

Digitalt
09.00-16.00
NAL

En ny EU-standard NS-EN 17680:2023, ble sluppet høsten 2023. Standarden omhandler bærekraftig oppgradering og ombygging. Denne standarden vil kunne hjelpe deg å vurdere om et bygg har grunnlag for et bærekraftig langt liv.

Dette nettkurset er et opptak fra 5 mars 2024.

Med den nye standarden som utgangspunkt, vil vi i dette kurset drøfte potensial i eksisterende bygningsmasse og omgivelser. Hva slags kunnskap og ferdigheter må vi ha for å kunne gjøre livsløpsplanlegging for bygg, omgivelser, samfunn og sosiale behov?

EU-standarden er basert på prinsipper og metodikk i NS 3424, en standard for tilstandsanalyse som kan brukes for alle typer byggverk. Den nye standarden går langt utover bare teknisk tilstandsanalyse, og kan benyttes til alt vi trenger å klassifisere - for eksempel et byggs egnethet og tilpasningsdyktighet. 

For å kartlegge ombruk og vurdere bærekraftdimensjoner utover teknisk tilstand, kreves det mer enn bare å beregne livssykluskostnader (LCC) og gjøre livsløpsanalyse (LCA). Arkitekter må prosjektere med tanke på sirkularitet og forstå livssykluser -i naturlige kretsløp, materialer og bygningskomponenters kretsløp.

Vi må også tørre å se på andre økonomiske modeller - for eksempel slik The Natural State Method gjør - som stiller spørsmål om hvilke verdier som finnes i bygg og omgivelser, og hvordan slike verdier ivaretas og utvikles.

Arbeidet med EU-standarden ble ledet av Svein Bjørberg, seniorrådgiver i Multiconsult og tidligere professor ved NTNU. I kurset vil han lede oss gjennom tankegangen for standarden. Det blir også innlegg fra blant andre Einar Kleppe Holthe fra Natural State og Ashley Conn fra SOLA.

Kurset vil gi eksempler, og inneholder mikro-workshops og drøftinger i plenum.

Kurset er inndelt i fire tema, som knyttes til innholdet i standarden:

  1. Hva er verdiskaping?
  2. Potensial i eksisterende bygningsmasse
  3. Knutepunkter og tettstedsforvaltning
  4. ´Life Cycle Social Needs´

PROGRAM

Velkommen (NALs fagavdeling) - 5 min
Intro til temaet og dagen (Svein Bjørberg) - 10 min

Tema 1: Hva er verdiskaping?
Levetid og livssyklus – to sider av samme sak (Svein Bjørberg) - 30 min
Kort video som omhandler enkeltmenneskets agens i klimaendringer, Paul Hawken. - 15 min
Mikroworkshop i grupper, ved Svein 15 min
Innspill i plenum fra gruppene 15 min

Tema 2: Potensial i eksisterende bygningsmasse
Klimaendringer, sirkulærøkonomi m.m. (Svein Bjørberg) - 30 min
Hvordan tenke og planlegge transformasjon? (Silje Klepsvik MNAL, CEO Kaleidoscope Nordic) - 30 min

Tema 3: Knutepunkter og tettstedsforvaltning
Utfordringene Svein - 25 min
Innovative løsninger og medvirkningsprosesser (MNLA Ashley Conn, CEO Studio Oslo landskapsarkitekter, SO-LA) - 30 min
Mikroworkshop i grupper, ved Ashley - 15 min
Innspill i plenum fra gruppene - 10 min

Tema 4: Life Cycle Social Needs
Bærekraftig økonomi - den økonomiske konsekvensen av bevissthet (Einar Kleppe Holte, grunnlegger, CEO i Natural State) - 30 min
Modell til ettertanke (Svein Bjørberg) - 20 min
Hva må vi vite om menneskefaktorer i utviklingsprosesser? (Silvie Le Muzic, NAL) - 20 min
Mikroworkshop i grupper, ved Silje . 20 min
Innspill i plenum fra gruppene 10 - min

Oppsummering, refleksjon, drøfting: - 30 min
Forstår vi mer om verdiskaping?
Vet vi litt mer om hva som kreves av oss for å skape verdi / få gjennomslag for kvalitet?
Kan standarden Bærekraftige byggverk - evaluering av potensialet for bærekraftig rehabilitering av bygninger hjelpe oss med det?

NAL forbeholder seg retten til å gjøre små justeringer i programmet.

Illustrasjon: Vollebekk torg, Studio Oslo landskapsarkitekter (SOLA). Inndelingen av torget med innslag av bynatur og variert materialbruk danner ulike soner for opphold. Restbelegning fra åtte ulike Østlandsprosjekter, rester av avkappet spunt, ombrukt takstein og knust fasadetegl er vevet sammen for å skape et levende og identitetsbærende bygulv. Foto: SOLA

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.