Styret
Navn Innvalgt periode Kontakt
Agata Jarochowska Suchecka (leder) 2022-2025 hedmarkogoppland@arkitektforening.no
Bojana Barac 2022-2025 bb@studionsw.no
Zora Scepanovic 2022-2025 zs@studionsw.no
Margrete Bjone Engelien 2022-2025 margrete@inn-i-landet.no
Navn
Innvalgt periode
2022-2025
Kontakt
hedmarkogoppland@arkitektforening.no
Innvalgt periode
2022-2025
Kontakt
bb@studionsw.no
Innvalgt periode
2022-2025
Kontakt
zs@studionsw.no
Innvalgt periode
2022-2025
Kontakt
margrete@inn-i-landet.no

1  Foreningen og dens medlemmer

1.1  Foreningen er en del av Norske Arkitekters Landsforbund. NAL Forbundet og lokalforeningen er selvstendige økonomiske enheter.

1.2  Foreningens medlemmer er de medlemmer av NAL som har bosted eller fast arbeidssted i Hedmark og Oppland fylker. NALs landsstyre kan etter søknad gi dispensasjon fra denne bestemmelse. Jfr. NALs lover pkt. 1.02.

2  Foreningens tillitsverv

2.1  Styret består av:
Leder
3 styremedlemmer
Styrets funksjonstid er 3 år. Leder og representant for NALs representantskap velges også for 3 år. Styret velger selv sekretær, kasserer og vararepresentant for leder innen styrets sammensetning. Det bør tilstrebes kontinuitet i styret, slik at bare halve styret skiftes ut ved hvert valg.

2.2  NALs Representantskap — valg av representant.
Det velges egen representant til NALs representantskap. Dette kan også være lokalforeningens leder som ivaretar begge disse verv og funksjoner.

2.3  Revisor skal ha samme funksjonstid som styret.

2.4  Valgkomiteen har samme funksjonstid som styret og består av leder og 2 medlemmer.

3  Kontingenter og avgifter

3.1  Foreningskontingenten og avgifter fastsettes av generalforsamlingen.
Foreningskontingenten innkreves av NAL sammen med kontingenten til NAL og abonnement på NALs tidsskrifter.

3.2  Styret kan frita et medlem for foreningskontingent i inntil ett år, eller for det tidsrom vedkommende er innvilget fritak eller reduksjon av kontingenten av NALs landsstyre.

4 Møter

4.1  Det holdes min. 4 styremøter hvert år.
Det skal føres protokoll for saker det fattes vedtak i. Protokollen undertegnes av leder og refereres i årsmeldingen.

4.2  Hver lokalgruppe arrangerer min. 2 foreningsmøter hvert år i samarbeid med styret. Det skal føres referat fra møtene som sendes styret til orientering.

5 Generalforsamling

5.1  Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Bare medlemmer kan møte. Fraværende kan ikke stemme.

5.2  Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen 1. februar.
Styret sender innkalling til medlemmene med minst 3 ukers varsel. Følgende saker skal behandles:
1. Årsmelding
2. Regnskap
3. Fastsettelse av kontingent og avgifter
4. Budsjett
5. Valg
6. Eventuelt

5.3  Ekstraordinær generalforsamling holdes når minst 10% av medlemmene ønsker det, eller etter vedtak i styret.

6 Vedtak

6.1  Vedtak i generalforsamlingen er gyldig når saken er ført opp på dagsorden og når innkalling med dagsorden og alle forslag med nødvendige dokumenter er utsendt senest en uke i forveien.

6.2  Saker som ønskes behandlet i generalforsamlingen må være mottatt av styret senest 2 uker i forveien.

6.3  Vedtak i generalforsamlingen blir gjort med enkelt flertall når ikke annet er særskilt fastsatt. Det stemmes skriftlig når minst 5 medlemmer forlanger det.

6.4  Endringer av foreningens vedtekter må vedtas med minst 2/3 flertall i generalforsamlingen og godkjennes av NAL.

6.5  Oppløsning av foreningen krever minst 3/4 flertall i generalforsamlingen. Foreningens midler tilfaller NAL hvis ikke annet er bestemt med enkelt flertall.

7 Valg

7.1  Valgforslag til foreningens tillitsverv utformes av valgkomiteen og sendes sammen med innkalling til generalforsamlingen i henhold til pkt. 5.02.

7.2  Medlemmer har plikt til å motta valg i foreningen, men kan frasi seg gjenvalg for så lang tid som de har fungert i samme verv.

7.3  Det sendes melding til NAL snarest etter valgene har funnet sted.

8 Styret

8.1  Styret leder foreningens virksomhet. Styret er vedtaksdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Styret fører protokoll over sine møter. Den sendes til samtlige styremedlemmer og til NAL.

8.2  Styret er ansvarlig for foreningens økonomi og at foreningens midler blir forvaltet på en forsvarlig måte. Styret legger fram for generalforsamlingen årsmelding, regnskap, budsjettforslag og forslag til endringer i kontingenter og avgifter.

8.3  Styret ivaretar alle funksjoner som NALs lovverk tillegger særlige komiteer eller utvalg.

9 Revisjon

9.1 Revisor skal ha gjennomgått regnskapet og gitt sin uttalelse før det sendes generalforsamlingen.

Vedtatt i generalforsamlingen på Tynset i møte den 23.08 1996. Endringer fra generalforsamling 18. november 2004.