Om Nord-Norges Arkitektforening

Den nordligste lokalforeningen som dekker medlemsmassen i Nordland, Troms og Finnmark.

Styret
Navn Innvalgt periode Kontakt
Ulrikke Elisassen (Tromsø) 2022 - 2024 nordnorge@arkitektforening.no
Eirik Tollåli (Bodø) 2023 - 2025 tollaali@gmail.com
Margie Chaskopoulou (Tromsø) 2022 - 2024 margarita.chaskopoulou@atarkitektur.no
Elin Delmar (Tromsø) 2022 - 2024 elin.delmar@norconsult.com
Kaia Inglill Aune (Andenes) 2023 - 2025 kaiaingelill.aune@andoy.kommune.no
Anders Jakobsen (Tromsø) 2023 - 2025 a.jakobsen95@gmail.com
Navn
Innvalgt periode
2022 - 2024
Kontakt
nordnorge@arkitektforening.no
Innvalgt periode
2023 - 2025
Kontakt
tollaali@gmail.com
Innvalgt periode
2022 - 2024
Kontakt
margarita.chaskopoulou@atarkitektur.no
Innvalgt periode
2022 - 2024
Kontakt
elin.delmar@norconsult.com
Innvalgt periode
2023 - 2025
Kontakt
kaiaingelill.aune@andoy.kommune.no
Innvalgt periode
2023 - 2025
Kontakt
a.jakobsen95@gmail.com

Kap. 1 Foreningen
1.1 Foreningen er tilknyttet Norske arkitekters landsforbund. Forbundet og foreningen er selvstendige juridiske og økonomiske enheter.

1.2 Foreningens formål er:
Å ivareta fagets, foreningens og medlemmenes interesser.

1.3 Foreningens myndighet og organer:

 • Generalforsamling/ årsmøte
 • Styret
 • Komiteer/ arbeidsgrupper
  • Nordnorsk arkitekturpris
  • Nordkalottsymposiet


1.4 Foreningen drives i henhold til:
NALs vedtekter
Foreningens vedtekter godkjent av RS (representantskapet)

Kap. 2 Medlemmer
2.1Foreningens medlemmer er de arkitekter MNAL som har bosted eller fast arbeidssted i Nordland, Troms og Finnmark fylker.

2.2 Foreningskontingenten og eventuelle avgifter fastsettes av generalforsamlingen/årsmøtet og gjelder inntil endring er vedtatt på samme måte.
Foreningskontingenten innkreves av NAL sammen med kontingenten til NAL og abonnement på NALs tidsskrifter.

Kap. 3 Generalforsamling/årsmøte
3.1 Generalforsamlingen/ årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.

Kun medlemmer har stemmerett i møter. Fraværende har ikke stemmerett./og eller kan stemme med fullmakt. Hvert medlem kan ha én tilleggsstemme ved fullmakt.

Deltakelse via digitale møterom ansees som gyldig såfremt møterom er registrert i forkant og antall deltakere i de digitale møterom registreres ved møtets start.

3.2 Ordinær generalforsamling/årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Ekstraordinær generalforsamling/årsmøte innkalles når minst 5 medlemmer krever det, eller når styret ønsker det.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen/årsmøtet må være underskrevet og styret i hende senest tre uker før generalforsamlingen/ årsmøtet for å kunne komme med på dagsorden. Forslag til endring av vedtekter må være fremsatt av styret, ett av de faste utvalg eller av minst 5 medlemmer med personlig underskrift.

Vedtak i foreningens generalforsamling/ årsmøte er gyldig når:
-saken er ført opppå dagsorden
-innkalling med dagsorden og alle forslag med nødvendige dokumenter er sendt ut senest to uker i forveien.

Oppløsning av foreningen krever ¾ flertall i generalforsamling/ årsmøte der minst halvparten av foreningens medlemmer er til stede. Foreningens midler tilfaller NAL hvis intet annet blir bestemt ved enkelt flertall.

I følgende saker kan det bare fattes vedtak med 2/3 flertall av det totale antall stemmer:
Endring i foreningens vedtekter og instrukser-Endring av medlemskontingent og andre avgifter
Resolusjonsforslag i endret eller opprinnelig formAlle andre vedtak fattes med alminnelig flertall. Vedtektsendringer sendes NAL for endelig godkjenning i NALs representantskap.

Styreleder leder generalforsamlingen/ årsmøtet.

Protokoll utsendes/ publiseres for medlemmene og sendes foreningens styre med kopi til NAL senest en uke etter at generalforsamlingen/årsmøtet er avholdt.

3.3 Generalforsamlingen/årsmøtet skal behandle følgende saker under ordinær generalforsamling/årsmøte:
a) godkjenne:

 • Årsmelding
 • Revidert regnskap
 • Kontingent
 • Budsjett

b) velge.

 • Styremedlemmer, eventuelt varamedlemmer til styret
 • Revisor

c) behandle:

 • Saker/ spørsmål som ønskes tatt opp i representantskapet
 • Eventuelle andre innkomne saker

d) tildele:

 • Æresmedlemskap

Kap. 4 Styret
4.1. Styret leder foreningens virksomhet og er ansvarlig for at foreningen styres i samsvar med NALs vedtekter, foreningens vedtekter og generalforsamlingens/ årsmøtets vedtak.

Styret har ansvaret for at foreningens økonomi ledes forsvarlig. Som finansråd skal styret i samsvar med foreningsvedtak forvalte aktiva og fonds som foreningen eier og bestyrer.

Generalforsamlingen/ årsmøtet kan nedsette en egen finanskomite.

4.2 Styret består av minst 4 medlemmer der følgende verv må fordeles:

 • Leder
 • Nestleder
 • Kasserer

Styret konstituerer seg selv umiddelbart etter generalforsamlingen/ årsmøtet.

Det må vektlegges kontinuitet i styret slik leder og nestleder ikke velges i samme år. Kasserer-funksjonen kan eventuelt ivaretas av nestleder. Inntil to kan velges somvaramedlemmer til styret.

Blant styrets medlemmer utnevnes det representanter til:

 • Nordnorsk arkitekturpris (jury)
 • Nordkalottsymposiet (arbeidsgruppe)
 • NODA (fagrådet)

Styret kan i tillegg til valgte medlemmer bli økt med en landskapsarkitekt som er medlem av NLA bosatt i sonen, og en interiørarkitekt/møbeldesigner som er medlem av NIL bosatt i sonen. Disse blir valgt av landskaps-og interiørarkitektenes lokale grupper, og går inn som observatører uten stemmerett.

4.3 Det kreves enkelt flertall av samtlige styremedlemmer for at et styrevedtak skal være gyldig. Minst tre medlemmer må være til stede.

4.4 Styret skal ha mulighet for å komme sammen på kort varsel, enten med Digitalt Møterom eller, ved behov, fysiske møter. Det skal alltid holdes styremøte senest en uke før generalforsamlingen/årsmøtet.

4.5 Styremedlemmene velges for to år med funksjonstid fra generalforsamling/ årsmøte.

Styret har ansvar for snarest etter valget å foreta eventuelle endringer i kontaktinformasjon eksempelvis på arkitektur.no og i brønnøysund-registeret.

4.6 Styret er ansvarlig for å organisere møter og andre arrangementer for medlemmene etter behov og innretter aktiviteten i foreningen slik styret finner det hensiktsmessig innenfor sine ressurser.

Det holdes minst fire styremøter i året. Faglige medlemsmøter avholdes minst 1 gang i året. Program for møter/ arrangementer sendes medlemmene på forhånd. Egen programkomite kan nedsettes.

4.7 Styret utarbeider årsmeldingen. Denne skal kort redegjøre for foreningens aktivitet. Årsmeldingen sendes generalforsamlingen/årsmøtet for godkjenning med kopi til NAL.

4.8 Lokalforeningen skal ha en representant i representantskapet. Representanten skal være medlem av foreningens styre, fortrinnsvis foreningens leder. Representanten har funksjonstid på to år.

4.9 Styret fører fortegnelse over de verv hvert medlem har. Gjenpart sendes NAL snarest etter valgene i foreningen.

Vedtekter for Nord-Norges arkitektforeningbasert på Vedtektsmal for lokalforeningene vedtatt av Representantskapet i møte 14.06.2019.Vedtatt i lokalforeningens generalforsamling/årsmøte 02.03.20 og godkjent av NALs representantskap 25.09.20