Styret
Navn Innvalgt periode Kontakt
Tone Merete Sørli (leder) 2023-2025 nordtrondelag@arkitektforening.no
Ingrid Holtan 2023-2024 ih@praksisark.no
Tonje Nyrud 2022-2024 tkn@sign.no
Ragnhild Elise Hildrum Olsen 2023-2025 raghild.hildrum.olsen@norconsult.no
Navn
Innvalgt periode
2023-2025
Kontakt
nordtrondelag@arkitektforening.no
Innvalgt periode
2023-2024
Kontakt
ih@praksisark.no
Innvalgt periode
2022-2024
Kontakt
tkn@sign.no
Innvalgt periode
2023-2025
Kontakt
raghild.hildrum.olsen@norconsult.no

1. Laget og medlemmene

Foreningen er en del av Norske Arkitekters Landsforbund. Forbundet og foreningen er selvstendige økonomiske enheter.
Foreningens medlemmer er de arkitekter MNAL som bor eller har fast arbeidsted i Nord-Trøndelag. NAL's styre kan etter søknad gi dispensasjon fra disse bestemmelser (medlemskap i annen lokalforening eller direkte medlemskap i NAL, Kfr. NAL's lover pkt. 1.02.).

2. Foreningens tillitsverv
2.01 Styret består av: 1 leder og 2 styremedlemmer.
Det velges i tillegg et 1. og 2. varamedlem.
Styremedlemmenes funksjonstid er to år, fra 1. juli til 30. juni.
Styret utpeker sekretær og kasserer.

2.02 Utsending til NAL'S representantskap skal være medlem av styret eller utpekt av styret.

2.03 Revisor: Velges for to år av gangen.

2.04 Valgkomite: Består av tre personer og velges av generalforsamlingen for to år av gangen.

3. Kontingent og avgifter
3.01 Foreningskontingent og eventuelle avgifter fastsettes av generalforsamlinger og gjelder til endringer blir vedtatt på samme måte.

3.02 Styret kan frita et medlem for kontingent i opptil ett år, eller for det tidsrom vedkommende er innvilget fritak eller reduksjon i medlemskontingenten til NAL av landsstyret.

4. Møter
4.01 Det holdes minst to foreningsmøter i egen regi pr. år.

Det føres protokoll i saker der vedtak fattes. Til å underskrive protokollen velges to
medlemmer i foreningen. Alle vedtak refereres i årsmeldingen.

5. Generalforsamlingen
5.01 Generalforsamlingen er foreningens øverste styringsorgan. Bare medlemmer kan møte. Fraværende kan ikke stemme.

5.02 Ordinær generalforsamling skal holdes før 1. mai hvert år. Innkalling sendes medlemmene minst tre uker i forveien.

Følgende saker skal behandles:

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av referent og to medlemmer til å underskrive protokoll.
  3. Årsmelding
  4. Regnskap
  5. Fastsetting av kontingent.
  6. Budsjett
  7. Valg
  8. Eventuelt.

5.03 Ekstraordinær generalforsamling innkalles når minst fem medlemmer skriftlig krever
dette, eller når styret ønsker dette.

6. Vedtak
6.01 Vedtak i generalforsamling er gyldig når:
1. saken er ført opp på dagsorden, og
2. innkalling med dagsorden og alle nødvendige dokumenter er sendt medlemmene
senest en uke før møtet.

6.02 Styret må ha mottatt saker som ønskes framlagt på generalforsamlingen senest to uker
før møte.

6.03 I vanlige medlemsmøter kan det ikke fattes vedtak i viktige saker som ikke på forhånd er
ført opp på dagsorden.

6.04 Vedtak fattes med simpelt flertall når annet ikke er spesielt fastsatt. Det stemmes
skriftlig når minst to av medlemmene ønsker dette.

6.05 Endring av vedtekter må vedtas med minst 2/3 Flertall i generalforsamling eller ved
skriftlig uravstemning, og godkjennes av NAL.

6.06 Oppløsning av foreningen krever 3/4 flertall i generalforsamling eller ved skriftlig
uravstemning. Foreningens midler tilfaller NAL dersom annet ikke bestemmes ved
simpelt flertall.

7. Valg
7.01 Valgkomiteens forslag til aktuelle verv i foreningen sendes medlemmene sammen med
innkalling til generalforsamling. Vedtak fattes med simpelt flertall dersom annet ikke er
fastsatt. Det stemmes skriftlig når minst tre av medlemmene krever dette.

7.02 Det føres liste over alle tillitsverv medlemmene har. Liste sendes NAL snarest etter
valgene.

8. Styret
8.01 Styret leder arbeidet i foreningen. Styret er vedtaksført når det er fulltallig (3 personer).
Styret fører protokoll under møtene og sender dette til fraværende styremedlemmer og
varamedlemmer. Vedtak i styret refereres i første foreningsmøte.

8.02 Styret er ansvarlig for en forsvarlig økonomistyring.

8.03 Styret er ansvarlig for alle funksjoner som etter NAL's lovverk tillegges spesielle
komiteer eller utvalg i lokalforeningene.

9. Revisjon
9.01 Revisor skal ha gjennomgått regnskap og gi sine kommentarer før utsending til
generalforsamling.

Steinkjer 30.8.1990