Nytt
Publisert 30. juni 21
Av: Perann Sylvia Stokke

Skoleanlegg for bærekraft

Norske arkitekters landsforbund har inngått avtale med Bufdir om pilotprosjektet Skoleanlegg for bærekraftige byer og samfunn, med vekt på sambruk og universelt utformet arkitektur.

Publisert 30.06.2021
Av: Perann Sylvia Stokke
Bilde av Majorstua skole
Majorstua skole. Arkitekt totalrehabilitering/ombygging: Arkitektkontoret GASA AS Arkitekt fasaderehabilitering: Romfarer arkitekter Foto: Jiri Havran

Enkelte barn hindres fra å gå på sin nærskole, eller får et dårligere undervisningstilbud som følge av manglende universell utforming. Også foreldre, arbeidstakere og andre med nedsatt funksjonsevne kan stenges ute på grunn av manglende tilrettelegging Problemet er spesielt stort i eksisterende skoleanlegg. 

– Hensikten med pilotprosjektet er å utvikle tre eksempler på nye måter å planlegge og få til god medvirkning for å oppgradere eksisterende skoleanlegg, ut fra prinsippene om universell utforming og sambruk, sier Anna Bjørshol i Bufdir. 

Det finnes få forbilder hvor sambruk og universell utforming er sett i sammenheng. I dag planlegges de fleste bygninger, inkludert skoleanlegg, som monofunksjonelle bygg. Det vil si at de fyller sin hovedfunksjon - å undervise elever - men i mindre grad spiller sammen med andre aktiviteter og behov i lokalsamfunnet. Skoleanlegg kan bli mer økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftige, om man deler arealer og felles aktivitet (sport/lek, bespisning/café, hage/park og lignende), slik at ulike grupper av mennesker kan møtes og arealene utnyttes bedre.  

– Vi ønsker å utforske og vise potensialet for at skoleanlegg i fremtiden kan utgjøre kjernen i et levende lokalmiljø hvor alle kan delta. Vi vil også se på hvilken rolle skoleanleggene kan ha i arbeidet med bærekraftig stedsutvikling og mål om et inkluderende, tilgjengelige og levende lokalmiljø, sier Måns Davidson, prosjektleder i Norske arkitekters landsforbund.

Prosjektet starter opp høsten 2021 og avsluttes sommeren 2024. I første omgang skal det gjennomføres et forprosjekt hvor man innhenter eksisterende referanseprosjekter og deretter en søknadsprosess hvor tre aktuelle kommuner og prosjekter i Østlandsområdet velges ut. 

Totalbudsjettet er på 6 450 000 kroner. Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund er prosjektansvarlig. Bufdir bidrar med driftsmidler til prosjektgjennomføring. Sparebankstiftelsen har bevilget tre millioner kroner som skal gå til de tre kommunene som plukkes ut for å delta. 

Ved spørsmål og interesse, ta kontakt med prosjektleder Måns Davidson.