Bylivsenteret
Publisert 30. september 22
Av: Perann Sylvia Stokke

Besøksforvaltning i hyttekommuner – hvorfor og hvordan?

Besøksforvaltning og besøksledelse handler om å finne best mulig balanse mellom bruk av et sted, og å ta vare på stedets ressurser på en bærekraftig måte.

Publisert 30.09.2022
Av: Perann Sylvia Stokke

– Besøksforvaltning kan være et godt verktøy for å bidra til bedre samspill mellom fastboende og besøkende i fjellet, sier Marianne Singsaas, seniorforsker ved Telemarksforskning.

Marianne Singsaas er en av foredragsholderne på Bylivkonferansen. Der skal hun holde foredrag om hvordan hyttekommuner kan bruke planlegging og besøksforvaltning som verktøy for å sikre samspill og bærekraftig fritidsboligutvikling.

– På Bylivkonferansen skal du snakke om bærekraftig utvikling av fritidsboliger. Hva legger du i dette begrepet?

– Jeg har jo forsket mest på bruksdelen av fritidsboligutviklingen, i motsetning til mange andre som er opptatte av selve konstruksjonsfasen. Så i stedet for å se på hvordan materialvalg og infrastruktur setter avtrykk på klima og miljø, så har jeg har vært opptatt av hvordan vi best kan forvalte alle de fotavtrykkene som går ut fra hytta etter at den er bygd. Når jeg snakker om bærekraftig utvikling av fritidsboliger, handler det derfor om å se på hvordan bruken av hytta påvirker natur og mennesker rundt hyttene.

– Mener du hyttebygging kan gjøres både sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig på samme tid?

– Jeg ønsker at vi flytter fokus fra hyttebygging til hytteutvikling, altså hvordan vi kan få en mer bærekraftig utvikling både sosialt, økonomisk og miljømessig ved å se på muligheter for å gjenbruke, dele og utvikle nye tilbud og tjenester, i en sirkulær modell for utvikling som ikke er avhengig av å tære på eksisterende, eller en stadig tilføring av nye, ressurser.

– Tror du god besøksforvaltning kan bidra til bedre samspill mellom fastboende og besøkende i fjellet?

– Jeg tror at en god besøksforvaltning er et godt verktøy. Det forutsetter imidlertid at den er utviklet på grunnlag av kunnskap om både de unike problemstillingene og mulighetene hytteturismen medfører i forhold til «vanlig turisme», og om de berørte lokalsamfunnene. I tillegg så mener jeg at hytteturismen påvirker mange steder i så stor grad, at man må ta besøksforvaltningen ut av «turismens skygge» og inn i lokal steds- og samfunnsutvikling.

Marianne Singaas er en mye brukt prosessleder og foredragsholder, og har særlig bred erfaring med brukerstyrte og tverrsektorielle FoU-prosjekter. Singsaas leder forskergruppen "Grønn omstilling". Hun har en doktorgrad i samfunnsutvikling og -planlegging fra NMBU. Hennes hovedfelt er bærekraftig ressurs- og arealforvaltning, friluftsliv, utmarksforvaltning og det grønne skiftet. Hun deltar blant annet i Forskningsrådsprosjektene SECPLAN – Planning for sustainable second home developments og GOVOUT – Governing transitions in the Norwegian Outfields.