Bylivsenteret
Publisert 28. april 22
Av: Perann Sylvia Stokke

Styrket samarbeid med befolkning og næringsliv etter parallelloppdrag

Bylivssenteret i Norske arkitekters landsforbund har evaluert måloppnåelsen for alle de fire parallelloppdragene som ble avsluttet i 2020. Oppdragene ble gjort i samarbeid med kommunene Meløy, Steinkjer, Trondheim og Ulsteinvik.

Publisert 28.04.2022
Av: Perann Sylvia Stokke
NAK 528 Steinkjer sentrum. Ill.: Asplan Viak
NAK 525 Kystbyen Ørnes. Ill.: DRMA+COAST+BLARK+VANNEBO
NAK 532 Ulsteinvik sentrum. Ill.: Nordic, Kaleidoscope, Cowi Norge AS
NAK 523 Offentlige rom på Nyhavna. Ill.: Team MAD: MAD Arkitekter, BOGL, Holt o ́Brien

To av parallelloppdragene omhandlet helhetlig tettstedsutvikling og to omhandlet sentrumsutvikling.

Evalueringen ble gjort på bakgrunn av telefonintervjuer med prosjektlederne i de fire kommunene. Spørsmålene omhandlet implementering av råd og anbefalinger som ble gitt til kommunene i parallelloppdraget.

Undersøkelsen viste at tre av fire kommuner (75 %) har endret arbeidsmetode internt, og de svarte at de har fått:
- økt fokus på å jobbe bredt og tverrfaglig
- økt forståelse for helhetlig utvikling

Samtlige kommuner (100 %) har styrket samarbeid med befolkning og næringsliv, som har ført til:
- mer deling av kunnskap og involvering av innbyggere
- bedre samarbeid og dialog

Samtlige kommuner svarte også at hele prosessen, med inndeling i oppstart- midtveis- og sluttseminar, fungerte veldig godt. Blant innspillene til forbedringer var at enkelte kommuner ønsket klarere råd om hvordan tiltakene i rapporten kan iverksettes i videre prosess.

Tre av kommunene forteller om tettere dialog med fylkeskommunen, regionale premissgivere og næringslivet.

Hvert parallelloppdrag avsluttes med utarbeidelse av en sluttrapport. Her presenteres hovedtrekkene i arkitektgruppenes forslag samt ti konkrete råd fra den nedsatte vurderingskomiteen.

Samtlige kommuner sier at vurderingsrapporten har fungert svært godt, og de kom med disse tilbakemeldingene:
- De ti rådene er et veldig godt grep. De fanger essensen av parallelloppdraget og er lett å bruke
- Fagetatene våre, det vil si at fra bygartneren til ansvarlige for veiplanleggingen, legger fram rapporten til grunn for sitt arbeid.

To kommuner ønsker informasjon om økonomisk og praktisk gjennomføring av rådene.

Samtlige kommuner melder at vurderingsrapporten har vært brukt etter parallelloppdraget, eksempelvis som vedlegg til politisk saksfremlegg eller som kunnskapsgrunnlag til ny kommuneplan. Flere av kommunene har hatt bistand fra arkitektgruppene i etterkant.

Blant det mest positive i gjennomføringsprosessen fremhever kommunene kunnskapen som har kommet fram og det å få felles forståelse for byutviklingen og eierskapet til prosessen.


Videre oppfølging

Intervjuene av kommunene vil suppleres med undersøkelse rettet mot arkitektkontorene/ konsulentene som har bidratt i prosjektene til de ulike kommunene. Utover å kartlegge effekten av vårt arbeid ute i kommunene, skal denne kartleggingen sette søkelys på hvorvidt våre verktøy og metoder bidrar til måloppnåelse også for konsulentene.

NAK 528 Steinkjer sentrum. Ill.: Asplan Viak
NAK 528 Steinkjer sentrum. Ill.: Asplan Viak
NAK 525 Kystbyen Ørnes. Ill.: DRMA+COAST+BLARK+VANNEBO
NAK 525 Kystbyen Ørnes. Ill.: DRMA+COAST+BLARK+VANNEBO
NAK 532 Ulsteinvik sentrum. Ill.: Nordic, Kaleidoscope, Cowi Norge AS
NAK 532 Ulsteinvik sentrum. Ill.: Nordic, Kaleidoscope, Cowi Norge AS
NAK 523 Offentlige rom på Nyhavna. Ill.: Team MAD: MAD Arkitekter, BOGL, Holt o ́Brien
NAK 523 Offentlige rom på Nyhavna. Ill.: Team MAD: MAD Arkitekter, BOGL, Holt o ́Brien