Navn Innvalgt periode Kontakt
Øyvind Beyer (leder) 2023 - 2025 (fra 2021) oyvind.beyer@larvik.kommune.no
Camilla Langeland 2023 - 2026 camilla@pushak.no
Berit Margrete Iversen 2023 - 2025 bmi@borveborchsenius.no
Navn
Innvalgt periode
2023 - 2025 (fra 2021)
Kontakt
oyvind.beyer@larvik.kommune.no
Innvalgt periode
2023 - 2026
Kontakt
camilla@pushak.no
Innvalgt periode
2023 - 2025
Kontakt
bmi@borveborchsenius.no

Sammensetting og valg

Pris- og stipendkomiteen består av inntil fem personer som må være medlemmer av Norske arkitekters landsforbund.

Pris- og stipendkomiteens leder og medlemmer foreslås og velges av representantskapet for tre år av gangen.

Oppgaver

Innstille søkere til alle aktuelle stipend som arkitekter kan søke innen ordningen til Statens kunstnerstipend (SHKS).

Innstille søkere til NALs to legater: Arkitektene Backer, Poulsen og Sverres legat til arkitekter som er medlemmer i NAL og Arkitektene Hanssen og Lenschows legat til arkitektstudenter som er medlemmer i NAL. NALs landsstyret er legatstyre og tildeler legat.

Vurdere og beslutte opptak eller avslag på søknader om medlemskap på spesielle vilkår, se pkt. 2.2 i NALs vedtekter, etter retningslinjer vedtatt av Representantskapet.

Oppnevne kandidater til priser og juryverv der NAL er samarbeidspartner.

Utarbeide retningslinjer og bistå sekretariatet med faglige vurderinger knyttet til retningslinjer for medlemskap og priser

Saksbehandlingsregler

Pris- og stipendkomiteen er beslutningsdyktig når komiteens leder og minst tre av medlemmene er til stede. Samtlige medlemmer skal så vidt mulig gis anledning til å delta i behandlingen.

Møter i komiteen avholdes etter innkalling ved lederen, og dessuten når to eller flere medlemmer ber om det. Minst to møter avholdes hvert år med hovedvekt på stipendsøknader og søkere på spesielle vilkår.

Det føres referat fra møtene.

NALs stipend utlyses med søknadsfrist 15. oktober hvert år.  Søkere på spesielle vilkår behandles samlet etter søknadsfristen 15. oktober hvert år. Komiteen gir disse søkerene svar innen medio februar påfølgende år.

Ressurser

Sekretariatet oppnevner sekretær som fører referat fra møtene og sender ut møteinnkallinger etter samråd med komiteleder. Sekretæren utfører det administrative arbeidet og  gir generell informasjon og oppfølging i forhold til søkere.

Rapportering

Komiteens arbeid oppsummeres i NALs årsmelding.