Navn Innvalgt periode Kontakt
Marit Rygh (leder) 2024 - 2027 marit@drma.no
Inês Moco Pereira 2021 - 2024 ines.moco.pereira@bergen.kommune.no
Ådne Trodahl 2023 - 2026 aat@troark.no
Jonas Velken Kverneland 2021 - 2024 jonas@kohtarkitekter.no
Andrea Pinochet 2024-2027 ap@groma.no
Navn
Innvalgt periode
2024 - 2027
Kontakt
marit@drma.no
Innvalgt periode
2021 - 2024
Kontakt
ines.moco.pereira@bergen.kommune.no
Innvalgt periode
2023 - 2026
Kontakt
aat@troark.no
Innvalgt periode
2021 - 2024
Kontakt
jonas@kohtarkitekter.no
Innvalgt periode
2024-2027
Kontakt
ap@groma.no

1. Sammensetning og valg
a) Valgkomiteen består av inntil fem personer som må være medlemmer av Norske arkitekters landsforbund.

b) Valgkomiteens leder og medlemmer foreslås og velges av representantskapet for tre år av gangen.

2. Valgkomiteens oppgave
Valgkomiteens oppgave er å innstille kandidater til ulike roller i organisasjonen til representantskapet og styret.

Innstillingen skal omfatte:

  • president, ev. visepresident(er) og medlemmer av landsstyret (vedtas av RS)
  • Komiteen for etikk og tvister (vedtas av RS)
  • Kontrollkomiteen (vedtas av RS)
  • Pris- og stipendkomiteen (vedtas av styret)
  • Konkurransekomiteen (vedtas av styret)

3. Saksbehandlingsregler
Valgkomiteen er beslutningsdyktig når valgkomiteens leder og minst to av medlemmene er til stede. Samtlige medlemmer skal så vidt mulig gis anledning til å delta i behandlingen.

Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling ved lederen, og dessuten når to eller flere medlemmer ber om det. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Fra komiteens møter skal det føres referat.

Dersom valgkomiteen ønsker det, kan den få seg forelagt styrets årlige evaluering av sin virksomhet og kompetanse. Presidenten og/eller generalsekretær kan inviteres til et møte i valgkomiteen for å orientere om evalueringen.

4. Behandling av valgkomiteens innstilling
Valgkomiteens innstilling til representantskapet skal foreligge i tide til at den kan meddeles representantskapets medlemmer før representantskapsmøtet og tidsnok til siste styremøte før RS. Innstillingen sendes sammen med innkallingen til representantskapsmøtet (tre uker før møtet).

Innstillingen skal inneholde informasjon om kandidatenes alder, utdannelse, yrkesmessig erfaring og opplysninger om eventuelle tidligere lignende verv.

Valgkomiteens leder, eller den han eller hun måtte bemyndige, fremlegger innstillingene med begrunnelse for representantskapet.

Revidert versjon vedtatt av NALs representantskap 17. juni 2023