NALs politiske satsningsområder

NAL jobber for å styrke arkitektenes rammevilkår og synliggjøre arkitektur som verdiskaper i samfunnet. Vi skal fremme bærekraftig, klimasmart arkitektur som gir oss gode fysiske og sosiale omgivelser og høy livskvalitet.

NALs visjon er å være Norges viktigste organisasjon for arkitekter.
NAL jobber for at arkitekters rammevilkår skal være best mulig, og for å tydeliggjøre og synliggjøre arkitekturens samfunnsrelevans. Overordnede mål i dette arbeidet vil være å fremme bærekraftig, klimasmart arkitektur som gir oss gode fysiske og sosiale omgivelser og høy livskvalitet. NAL ser demokrati, rettferdig fordeling, likestilling og kulturelt mangfold som en forutsetning for en god samfunnsutvikling, og vil i tråd med FNs bærekraftsmål fremme disse grunnverdier i organisasjonen, bransjen og samfunnet for øvrig. Vårt politiske arbeid må være konsistent, omforent og strategisk forankret i hele organisasjonen, noe som innebærer at vi må jobbe planmessig og sørge for at handlinger underbygger vår visjon og våre mål.

Samarbeid med de andre arkitektorganisasjonene øker vår sjanse for gjennomslag for saker vi står sammen om. NAL har deltatt i arbeidet med en felles fagpolitisk plattform, og arbeidet er presentert i rapporten God arkitektur for et bedre samfunn.
Vårt felles politiske hovedmål er en stortingskomité med ansvar for de bygde omgivelser, og en offentlig utredning om fysisk planlegging.

Rapportens kjerneområder frem mot neste stortingsvalg er:
1. Bolig og bomiljø
2. Offentlige anskaffelser
3. Fortetting og arealbruk og
4. Gjenbruk og transformasjon.

NALs politiske arbeid vil underbygge disse målene, samtidig som vi vil jobbe for saker og aktiviteter som vi som selvstendig organisasjon ønsker å prioritere.

NALs politiske satsingsområder:

Overordnet mål
Styrke arkitektenes rammevilkår og synliggjøre arkitektur som verdiskaper i samfunnet, i tråd med FNs mål for utvikling av et økologisk og sosialt bærekraftig samfunn, bygget på rettferdighet og demokrati, likestilling og kulturelt mangfold.

Kjerneområder
1: Rammebetingelser og lovverk
Styrke plan- og bygningsloven og andre lover og forskrifter slik at disse gir bedre rammer for god arkitektur og en omgivelsesproduksjon av høy etisk standard og kvalitet, og samtidig tilrettelegge for bedre innkjøpsbestemmelser.

  • Endringer i Plan- og bygningsloven, og annet lovverk, forskrifter og standarder
  • Offentlige anskaffelser

2. Arkitekturkompetanse i samfunnet
Styrke forståelsen for arkitekturens betydning i samfunnsutviklingen.

  • Arbeide med ansvarsretten
  • Dyktiggjøre kommunene til å bli bedre bestillere
  • Flere arkitekter i offentlig sektor og på utbyggersiden
  • Utdanne flere arkitekter


3: Omgivelsesproduksjon – bærekraftige byer og samfunn
Sikre høy arkitektonisk kvalitet på både områdenivå og enkeltobjekter gjennom utforming av samfunnsplaner, arealplaner og prosjektering av bygg, anlegg og konstruksjoner, slik at vi oppnår funksjonelle omgivelser med høy opplevelsesverdi og høy miljøstandard.

  • Plan- og designkonkurranser, og andre konkurranser
  • Rådgi og dyktiggjøre kommunene (Bylivsenteret)
  • Miljøvennlig og klimasmart arkitektur
  • Synliggjøring, påvirkning og samarbeid

Aktiviteter, prosjekter, formidlingsarbeid, kurs og høringer som sekretariatet ved fagavdelingen har ansvar for knyttes opp mot de ulike politiske områdene i en matrise presentert i styret juni 2020.

NALs politiske satsingsområder skal utarbeides av sekretariatet, behandles av landsstyret og vedtas av representantskapet. Det er viktig å understreke at hensikten er å ha et operativt dokumentet som kan revideres og suppleres fortløpende, og må derfor ikke sammenblandes med NALs visjoner eller overordnede strategi.

NALS politiske påvirkningsarbeid skjer på mange arenaer: gjennom arbeid med høringer som påvirker arkitekturfeltet, ved å sette saker på dagsorden i debatter og i media, ved å skape relasjoner til politikere og andre beslutningstakere og å bygge nettverk og allianser. Vår påvirkningsmulighet avhenger av hva og hvordan vi kommuniserer. Både innhold, form, budskap og bevissthet om mottakers interesser og behov er viktig. Det vi ønsker å oppnå, må formidles tydelig, kortfattet og konsistent. Timing for når vi setter saker på dagsorden er også av stor betydning.

Det er når vi står sammen at vi har størst mulighet for å påvirke rammebetingelsene og vilkårene for arkitektur i samfunnet. Derfor er det viktig at alle i NAL kjenner våre politiske satsingsområder, engasjerer seg og lar seg inspirere til å jobbe systematisk for å nå våre mål.

Innspill til lokale partiprogram for kommunevalget 2023 fra arkitektorganisasjonene.

Stedsutvikling er samfunnsutvikling

Arkitektforbundet utarbeidet, i samarbeid med de andre arkitektorganisasjonene, et dokument med forslag til punkter som kunne tas opp i lokale partiprogram.

Målgruppen til dokumentet var partienes programkomiteer. Vi sendte også ut dokumentet til våre lokalforeninger, og hensikten var at de selv kunne bruke dokumentet i møte med lokale politikere, og la seg inspirere til å lage innspill som var mer lokale.