Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i Norge. Vi arbeider for å fremme god arkitektur og arkitekters felles interesser. Medlemmmene omfatter cirka 500 arkitekturstudenter og 3780 arkitekter i privat og offentlig sektor.
 
NAL ble stiftet i 1911. Representantskapet er NALs øverste organ og styret er NALs sentrale styringsorgan. NAL har 14 lokalforeninger som styres lokalt og har egne vedtekter.

NAL student
Studentmedlemmene har eget styre med tre representanter fra godkjente skoler i Norge (AHO, BAS og NTNU), i tillegg til studentgruppens leder som sitter i landsstyret.

Representantskapet
17 representanter som består av en fra hver lokalforening og studentrepresentanter fra AHO, BAS, NTNU.
Representantskapet er NALs besluttende organ, unntatt ved uravstemminger.

Les protokollen fra ekstraordinært representantskapsmøte om Arkitektenes hus 31. januar 2023.

Les protokollen fra representantskapsmøtet i 16. juni 2023.

Komiteer
5 komiteer

Landsstyret
7 styremedlemmer

Sekretariatet
Generalsekretæren leder sekretariatet (21,5 årsverk).

Tidsskriftene
Styres av redaktørplakaten og redaktørene er direkte underlagt styret. Redaktørene har personalansvar for de ansatte i tidsskriftene.

Visjon
Norske arkitekters landsforbund skal være den samlede organisasjonen for norske arkitekter, og skal være ledende i utformingen av norsk arkitekturpolitikk.

Formål
NAL er en fagideell organisasjon som arbeider for arkitektens rammevilkår og synliggjør arkitektur som verdiskaper i samfunnet.

Virksomheten
Den samlede virksomheten ledes av forbundets generalsekretær.

Dette gjør NAL
Vi samarbeider med en rekke offentlige og private institusjoner for å bedre rammebetingelsene for arkitektur. Dette gjør vi blant annet gjennom å være høringsinstans for offentlige myndigheter for nye lover og forskrifter og gjennom å delta i den offentlige debatten om arkitektur og stedsutvikling. NAL er en pådriver for utvikling av arkitekturpolitikk i Norge mot politikere og andre beslutningstagere. I tillegg deltar vi i internasjonale fora om arkitektur på vegne av medlemmene.

Arkitektkonkurranser
NAL er rådgiver og tilrettelegger for gjennomføring av arkitektkonkurranser i Norge. Vårt konkurransesekretariat arbeider både med å bistå oppdragsgivere med selve gjennomføringen av konkurransene og gir veiledning og råd til våre medlemmer.

Miljøprosjekter
Gjennom fagavdelingen deltar og utvikler NAL nye miljøprosjekter med våre samarbeidspartnere. Vårt mål er å øke miljøkompetansen og tverrfagligheten blant arkitekter, planleggere og øvrige aktører i byggsektoren.

Kurs og faglig utvikling
NAL ved Fagavdelingen tilbyr kurs og etterutdanning for arkitekter og andre relaterte yrkesgrupper. I tillegg arrangerer NAL seminarer og konferanser om arkitektur og stedsutvikling. Hvert år arrangerer vi Arkitekturdagen med aktuelle foredragsholdere fra inn- og utland.

Arkitekturformidling
NAL utgir Arkitektur N, Arkitektnytt og Norske Arkitektkonkurranser. Vi har Nordens største private fagbibliotek og tidsskriftsamling om arkitektur.

Slik blir du medlem
Har du avlagt sivilarkitekteksamen eller en mastergrad i arkitektur kan du bli medlem i NAL. Er du studentmedlem kan du få et studentmedlemskap til redusert pris.