Styret
Navn Innvalgt periode Kontakt
Jostein Gundersen-Aksnes (leder) 18.03.2022 - 31.03.2024 telemark@arkitektforening.no
Hanne Ødesneltvedt 18.03.2022 - 31.03.2024 ho@borveborchsenius.no
Thomas Skinnemoen 29.03.2023-29.03.2025 thomas@stedarkitektur.no
Urzula Malgorzata Ogorek 29.03.2023-29.03.2025 urszula.najowicz.krk@gmail.com
Kotryna Navickaite (kasserer) 18.03.2022 - 31.03.2024 kk@borveborchsenius.no
Navn
Innvalgt periode
18.03.2022 - 31.03.2024
Kontakt
telemark@arkitektforening.no
Innvalgt periode
18.03.2022 - 31.03.2024
Kontakt
ho@borveborchsenius.no
Innvalgt periode
29.03.2023-29.03.2025
Kontakt
thomas@stedarkitektur.no
Innvalgt periode
29.03.2023-29.03.2025
Kontakt
urszula.najowicz.krk@gmail.com
Innvalgt periode
18.03.2022 - 31.03.2024
Kontakt
kk@borveborchsenius.no

1. Foreningens navn og medlemmer

1.01 Foreningens navn er Telemark Arkitektforening, forkortet til TeAF.

1.02 Foreningen er en del av Norske arkitekters landsforbund. Forbundet og foreningen er selvstendige økonomiske enheter.

1.03 Foreningens medlemmer er de arkitekter MNAL som har bosted eller fast arbeidssted i Telemark. NALs styre kan etter søknad gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. (Medlemsskap i annen lokalforening eller direkte tilslutning til NAL, jfr. NALs lover, pkt. 1.02)

1.04 For medlemmenes rettigheter og plikter gjelder NALs lover.

2. Foreningens tillitsverv

2.01 Styret består av:
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
1 styremedlem

Styremedlemmenes funksjonstid er to år, fra 1. juli til 30. juni. To medlemmer av styret velges ett år, tre medlemmer det neste.

2.02 Utsending til NALs representantskap skal være medlem av styret, fortrinnsvis leder eller nestleder. Representantskapssaker skal behandles i lokalforeningens møter.

2.03 Revisor:
Funksjonstiden er to år. Velges blant medlemmene.

2.04 Valgkomite:
Består av 2 medlemmer. Funksjonstiden er 2 år. Ett medlem på valg hver år. Velges blant avgåtte styremedlemmer.

3. Kontingent og avgifter

3.01 Foreningskontingenten og eventuelle avgifter fastsettes av generalforsamlingen og gjelder inntil endring er vedtatt på samme måte.

Foreningskontingenten innkreves forskuddsvis av NAL sammen med kontingenten til NAL og abonnement på NALs tidsskrifter.

3.02 Styret kan frita et medlem for foreningskontingent i inntil ett år eller for det tidsrom vedkommende av landsstyret er blitt innvilget fritak eller reduksjon i medlemskontingenten til NAL.
3.03 Pensjonister betaler halv foreningskontingent.

4. Medlemsmøter

4.01 Det holdes minst 6 foreningsmøter i egen regi i året. Styret er ansvarlig for å organisere møter og andre arrangementer for medlemmene etter behov.

4.02 Det føres protokoll for saker hvor det på medlemsmøte fattes vedtak. Protokollen underskrives av leder eller sekretæren.
Se pkt. 6.03. Den refereres i årsmeldingen.

4.03 Foreningens virksomhet beskrives i foreningens årsmelding.

5. Generalforsamling

5.01 Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. På generalforsamlingen foretas valg til styret, revisor og valgkomite. Kun medlemmer kan møte og bare de som er til stede kan stemme.

5.02 Ordinær generalforsamling holdes hvert år i løpet av mars. (Pga at det er ønskelig å avholde det før RS-møte i april).

Innkalling skal sendes medlemmene minst 3 uker i forveien. Forslag til dagsorden og alle forslag og nødvendige dokumenter må være sendt ut senest 2 uker i forveien.

Følgende saker skal behandles:

  1. Valg av ordstyrer og referent
  2. Årsmelding
  3. Regnskap
  4. Fastsetting av kontingent
  5. Budsjett
  6. Valg
  7. Forslag til behandling

5.03 Ekstraordinær generalforsamling innkalles når minst fem medlemmer skriftlig krever det, eller når styret finner det nødvendig.

5.04 Protokoll fra generalforsamling gjøres tilgjengelig for foreningens medlemmer og NAL innen 14 dager etter generalforsamlingen.

5.05 Generalforsamlingen skal velge sin ordstyrer.

6. Vedtak
6.01 Vedtak i foreningens generalforsamling er gyldig når:

  1. Saken er ført opp på dagsorden, og
  2. Innkalling med dagsorden og alle forslag og nødvendige dokumenter er sendt ut senest 2 uker i forveien.

6.02 Styret må ha mottatt saker som ønskes behandlet i generalforsamlingen senest 3 uker før generalforsamlingen. Alle kan sende inn saker de ønsker behandlet, og de må sendes inn skriftlig.

6.03 I alminnelige medlemsmøter kan det ikke gjøres vedtak i saker som ikke er ført opp på møteprogrammet.

6.04 Vedtak blir gjort ved enkelt flertall når annet ikke er særskilt fastsatt. Det stemmes skriftlig når minst 3 medlemmer forlanger det.

6.05 Endring av foreningens vedtekter må vedtas med minst 2/3 flertall i generalforsamling, og må deretter godkjennes av NALs styre. Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra datoen NALs godkjenning foreligger.

Gjeldende vedtekter skal være tilgjengelig på foreningens hjemmeside.

6.06 Oppløsning av foreningen krever 3/4 flertall i generalforsamling. Foreningens midler tilfaller NAL hvis ikke annet blir bestemt ved enkelt flertall.

7. Valg
7.01 Valgkomiteen foreslår representanter til styret. Valgkomiteens forslag til valg sendes medlemmene senest 2 uker før generalforsamlingen. Motforslag må være styret i hende senest 1 uke før generalforsamlingen.

7.02 Det føres fortegnelse over de tillitsverv hvert medlem har. Gjenpart sendes NAL snarest etter valgene i foreningen.

8. Styret
8.01 Styret leder foreningens virksomhet. Styret er vedtaksdyktige når minst 3 medlemmer er til stede. Styret avgjør selv hvor ofte det vil møtes. Styret fører referat over sine møter. Dette sendes til medlemmer i styret innen neste styremøte.

Saker som avgjøres direkte av styret skal refereres i første foreningsmøte.

8.02 Styret har ansvar for at foreningens økonomi blir ledet på en forsvarlig måte.

8.03 Styret ivaretar alle funksjoner som NALs lovverk tillegger særlige komiteer eller utvalg i lokalforeningen.

8.04 Styret foreslår revisor.

9. Revisor
9.01 Revisor skal ha gjennomgått regnskapet og gitt sin uttalelse som vedlegges dette, før det sendes ut til generalforsamlingen.

Endret i Generalforsamling i 08.06.2017