Styret
Navn Innvalgt periode Kontakt
Thomas Nesheim 2024-2026 vestfold@arkitektforening.no
Helene Sellevoll Karlsen (sekretær) 2024-2026
Benjamin A. Eriksen (kasserer) 2024-2026
Charlotte Hyldahl 2024-2026
Johan A. Jordtveit 2024-2026
Navn
Innvalgt periode
2024-2026
Kontakt
vestfold@arkitektforening.no
Innvalgt periode
2024-2026
Innvalgt periode
2024-2026
Innvalgt periode
2024-2026
Innvalgt periode
2024-2026

Kap. 1   Foreningen

1.1 Foreningen er tilknyttet Norske arkitekters landsforbund.
Forbundet og foreningen er selvstendige juridiske og økonomiske enheter.

1.2 Foreningens formål er:
Å ivareta medlemmenes, foreningens og fagets interesser
1.3 Foreningens organer:
Generalforsamling
Styret

1.4 Foreningen drives i henhold til:          
Lokalforeningens vedtekter godkjent av RS (representantskapet)
NALs vedtekter

Kap. 2  Medlemmer

2.1 Foreningens medlemmer er de arkitekter MNAL som har bosted eller fast arbeidssted i Vestfold.

2.2 Lokalforeningskontingenten fastsettes av generalforsamlingen.             
Lokalforeningskontingenten innkreves av NAL.

Kap. 3 Generalforsamling

3.1 Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Kun medlemmer kan møte. Fraværende kan stemme via fullmakt. Et medlem kan formidle kun en stemme ved fullmakt.

3.2 Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mars måned.    

Ekstraordinær generalforsamling innkalles når minst 10% av VAFs medlemmer krever det, eller når styret ønsker det.  

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være underskrevet, og i styrets hender, senest to uker før generalforsamlingen for å kunne komme med på dagsorden. Forslag til endring av vedtekter må være fremsatt av styret eller av minst 10 % av VAFs medlemmer med personlig underskrift.

Vedtak i foreningens generalforsamling er gyldig når:

 • Generalforsamling er varslet 21 dager i forveien
 • Saken er ført opp på dagsorden. Forslag til behandling i generalforsamling må være kommet inn til styret senest 14 dager i forveien for å komme med på dagsorden.
 • Innkalling med dagsorden og alle forslag med nødvendige dokumenter er sendt ut senest 7 dager i forveien.
 • Oppløsning av foreningen krever ¾ flertall i generalforsamling.

Med enkelt flertall må generalforsamlingen først fatte vedtak om hva foreningens midler skal brukes til. Dersom det ikke fattes vedtak tilfaller midlene NAL.

I følgende saker kan det bare fattes vedtak med 2/3 flertall av det totale antall stemmer:

 • Endring i foreningens vedtekter
 • Endring av lokalforeningenskontingent

Alle andre vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbelt stemme. Det stemmes skriftlig når minst 1 medlem ønsker det.

Vedtektsendringer sendes NAL for endelig godkjenning i NALs representantskap.

Styreleder leder generalforsamlingen.

Protokoll sendes medlemmene med kopi til NAL senest to uker etter at generalforsamlingen er avholdt.

3.3 Generalforsamlingen skal behandle følgende saker på ordinær generalforsamling:       

 1. a) godkjenne:
 • Årsmelding
 • Årsregnskap
 • Lokalforeningskontingent
 • Budsjett
 1. b) velge:
 • Styreleder, styremedlemmer og revisor. Gjenvalg kan finne sted. Funksjonstid er i utgangspunktet 2 år. Alle medlemmer kan foreslå kandidater til disse vervene.
 1. c) behandle:
 • Eventuelle andre saker. Kun saker på dagsorden kan behandles. Evt. andre saker kan drøftes etter dagsorden.


3.4 Revisor skal være et foreningsmedlem valgt av generalforsamlingen for to år.

Revisor skal ha gjennomgått regnskapet og gitt sin uttalelse som vedlegges dette senest to uker før ordinær generalforsamling. Regnskapet og revisors uttalelse sendes styret for utsendelse til generalforsamlingen. 

Kap. 4  Styret

4.1. Styret leder foreningens virksomhet og er ansvarlig for at foreningens virksomhet styres i samsvar med foreningens vedtekter, NALs vedtekter og generalforsamlingens vedtak.

Styret har ansvaret for at lokalforeningens økonomi ledes forsvarlig.

4.2 Styret består av 5-6 medlemmer med disse vervene:
Ingen må ha samme tillitsverv mer enn 2 perioder sammenhengende. Overlapping av funksjonstid er foretrukket. 

Leder
Kasserer
Sekretær
2-3 styremedlemmer

En representant fra hvert av styrene i lokalforeningene til NLA og NIL kan delta på styremøter som observatører uten stemmerett.

4.3 Det kreves enkelt flertall av samtlige styremedlemmer for at et styrevedtak skal være gyldig. Minst tre medlemmer må være til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbelt stemme. Offentlige uttalelser som avgjøres av styret, uten først å forelegge det for medlemmene, må refereres til medlemmene.

4.4 Faglige medlemsmøter avholdes minst 4 ganger i året. Styret fastsetter møtested og møtetid. Program for møtene sendes medlemmene på forhånd.

4.5 Styret utarbeider årsmelding. Denne skal kort redegjøre for foreningens aktivitet. Årsmeldingen sendes generalforsamlingen for godkjenning med kopi til NAL.     

4.6 Lokalforeningen skal ha en representant i representantskapet. Representanten skal være medlem av foreningens styre, fortrinnsvis foreningens leder.

4.7 Styret fører fortegnelse over de verv hvert styremedlem har i lokalforeningen. Hjemmeside holdes oppdatert til enhver tid.

Vedtatt i lokalforeningens generalforsamling 13.08.2020 og godkjent av NALs representantskap 25.09.2020.