Styret
Navn Innvalgt periode Kontakt
Morten Falbach (leder) 2020 - 2022 bergen@arkitektforening.no
Elisabeth Drønen 2022 - 2024 elisabeth.dronen@henninglarsen.com
Jeanette Hoff 2021 - 2023 Jeanette@jeanettehoff.no
Torbjørn Sivertsen 2022 - 2024 torbjorn.sivertsen@gmail.com
Nikolina Søgnen 2021 - 2023 nikolina_soegnen@hotmail.com
Ida Mohn Werner 2022 - 2024 iw@tagarkitekter.no
Navn
Innvalgt periode
2020 - 2022
Kontakt
bergen@arkitektforening.no
Innvalgt periode
2022 - 2024
Kontakt
elisabeth.dronen@henninglarsen.com
Innvalgt periode
2021 - 2023
Kontakt
Jeanette@jeanettehoff.no
Innvalgt periode
2022 - 2024
Kontakt
torbjorn.sivertsen@gmail.com
Innvalgt periode
2021 - 2023
Kontakt
nikolina_soegnen@hotmail.com
Innvalgt periode
2022 - 2024
Kontakt
iw@tagarkitekter.no

Kap. 1 Foreningen
Alminnelige bestemmelser

1.01 Bergens Arkitektforening, BAF, er en del av Norges Arkitekters Landsforbund, NAL, og består av de medlemmer av NAL som har sitt arbeidssted i Hordaland fylke. Forbundet og foreningen er selvstendige økonomiske enheter.

1.02 Foreningens høyeste myndighet utøves av medlemmene i årsmøte, som beskrevet under kapittel 5 med de begrensninger som fremgår av NAL’s lover.
Foreningen vedtar og fastsetter sine vedtekter med 2/3 flertall i årsmøtet med forbehold som nevnt i 1. ledd.

1.03 Med 2/3 flertall i årsmøtet kan foreningen beslutte sin oppløsning. Med enkelt flertall må årsmøtet da på forhånd ha gjort vedtak om hva foreningens midler skal brukes til.

Kap. 2 Foreningens organer
Utvalg og tillitsmenn

2.01 Foreningens organer er:
a) BAFs styre og
b) BAFs faste komiteer og tillitsvalgte for de forskjellige grener av foreningens virksomhet som beskrevet under kap. 6.

2.02 Alle organer skal ha 2 års funksjonstid og valgperioden til tillitsvalgte regnes fra 1/1 til 31/12. De nye tillitsvalgte tiltrer ved første periodeskifte etter valget dersom intet annet er fastsatt. Komiteer og utvalg velger selv sin leder.

2.03 De avgående ledere skal snarest mulig etter endt funksjonstid sammenkalle sin komité og overlevere alle dokumenter og saker, med de unntak som fremgår av NAL’s vedtekter for Rettsutvalget.

Beslutningsdyktighet og stemmerett:
2.04 Utrer et medlem av en komité i din funksjonstid, fungerer den reduserte komité frem til neste ordinære årsmøte hvor det velges nyt medlem for resten av perioden. Komiteen er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Hvor intet annet er bestemt kreves alminnelig flertall til gyldig vedtak. Ved stemmelighet er lederens stemme avgjørende.

2.05 Alle komiteer skal senest 3 uker før årsmøtet sende styret en kort årsberetning, som medfølger programmet for årsmøtet.

Kap. 3 Foreningens medlemmer
Kontingent

3.01 Foreningens kontingent fastsettes og endres i årsmøtet. Medlemmer bosatt utenfor Bergen og dens nabokommuner betaler halv lokalforeningskontingent.. Reduksjon i eller fritakelse for kontingent kan gis i henhold til de regler som til enhver tid er gjeldende i NAL’s lover. Medlemmer som er fylt 0 år er fritatt for medlemskontingent.

Rettigheter og plikter
3.02 For medlemmenes rettigheter og plikter gjelder for øvrig NAL’s lover.

Kap. 4 Foreningens møter
Møtevirksomhet

4.01 Foreningsmøter holdes som regel 1 gang i måneden i tiden fra september til juni. Styret kan dog gjennomføre annen møtetakt ed kursvirksomhet og lignende. Programmet for møtene bekjentgjøres med minst 3 dagers varsel. Viktige saker som ikke har vært bekjentgjort på denne måte, kan ikke opptas til realitetsbehandling.

4.02 Interpellasjoner må anmeldes til styret 1 uke før møtet og ordlyden bekjentgjøres med minst 3 dagers varsel.

Referat
4.03 Referat fra møtet, med nøyaktig gjengivelse av vedtak, protokolleres og bekjentgjøres senest på neste møte. Eter vedtakelsen undertegnes referatet av møteleder og paraferes av referent,

Vedtak
4.04 Vedtak på foreningsmøter fattes med enkelt flertall.

Kap. 5 Årsmøte
Adgang

5.01 Til årsmøtet har kun medlemmer adgang, men hvert tilstedeværende medlem kan med skriftlig fullmakt avgi stemme for 1 fraværende medlem.

5.02 Ekstraordinært årsmøte må sammenkalles etter skriftlig krav fra minst 0 medlemmer, samt ellers når styret finner det påkrevet.

Beslutningsdyktighet
5.03 For at årsmøtets beslutninger skal være gyldige, må følgende bestemmelser være overholdt:

a) Varsel
Varsel om ordinært og ekstraordinært årsmøte med opplysning om tidsfrist for innsendelse av forslag som skal medtas på dagsorden, tilstilles medlemmene senest 3 uker i forveien. Likeledes utsendes valgkomiteens forslag til valg av tillitsvalgte senest 3 uker i forveien.

b) Forslagsfrist
Forslag til behandling på årsmøtet må være underskrevet og styret i hende senest 2 uker før årsmøtet for å kunne komme med på dagsorden. Forslag til forandring av vedtekter må være fremsatt av styret, et av de faste utvalg eller av til sammen minst 10 medlemmer med personlig underskrift.

c) Innkallelse
Til ordinært og ekstraordinært årsmøte utstedes innkallelse ledsaget av dagsorden og de dokumenter, forslag etc. som ligger til grunn for forhandlingene, senest 1 uke i forveien.

d) Realitetsbehandling
Årsmøtet kan bare gå til valg på kandidater som er bekjentgjort senest i forbindelse med dagsorden, og realitetsbehandle saker som har vært oppført på denne.

Tidspunkt
5.04 Det årlige ordinære årsmøte holdes senest innen utgangen av februar, I tillegg skal det holdes møte innen slutten av september for valg på foreningens tillitspersoner for påfølgende periode.

Følgende saker skal behandles på det ordinære årsmøte:
a) Saker som i henhold til NAL’s lover og vedtekter er henvist til behandling på lokalforeningens årsmøte.
b) BAF’s årsberetning, årsregnskap og revidert budsjett for inneværende driftsår inklusive eventuell endring av årskontingenten.
c) Eventuelle andre saker som berettiger til behandling i henhold til pkt. 5.03.

Følgende saker skal behandles på valgmøte i september:
a) Valg av styre, komiteer, utvalg og tillitsverv.
b) Budsjett for kommende driftsår (revidert budsjett forutsettes fremlagt av det nye styret på ordinært årsmøte i februar).

Avstemming
5.05 Valg skal foregå skriftlig dersom 1 medlem forlanger det.
Avstemming for øvrig skal være skriftlig hvis minst 3 medlemmer forlanger det. Hvor intet annet er fastsatt, avgjøres avstemmingen med alminnelig flertall blant tilstedeværende medlemmer og eventuelle fullmakter. Vedtak av resolusjonsforslag i opprinnelig eller endret form krever 2/3 flertall.

Kap. 6 De enkelte organer

6.01 Styret
6.01.1 Styret består av:
Foreningens leder
nestleder
3 styremedlemmer og
1 frivillig observatør fra Bergen Arkitekt Skole.
Representanten fra BAS har møte-/forslagsrett, men ikke stemmerett.

Funksjonstid / valgmåte
Styret velges normalt for to år og perioden regnes fra 1/1 til 31/12.

Leder, nestleder og styremedlemmer velges etter de alminnelige regler for valg og avstemming gitt i pkt. 5.03 og 5.05.

Hvis det foreligger flere kandidater til styrevalget, gjelder følgende bestemmelser i tillegg: Leder velges særskilt mellom de to kandidater som i et forutgående prøvevalg har fått flest stemmer. Samme prosedyre følges ved valg av nestleder. De øvrige velges under ett.

Leder og nestleder har anledning til å bytte sine verv innbyrdes etter ett års funksjonstid, med årsmøtets godkjennelse, Årsmøtet kan i spesielle tilfeller vedta 1 års funksjonstid for styret, dersom kontinuitet og overlevering ivaretas på annen måte.

Et styre går formelt av ved slutten av sitt fastsatte funksjonstid, men er likevel ansvarlig for å fremlegge regnskap for styreperioden ved generalforsamling påfølgende februar.

Kjønnsfordeling
Ved sammensetting av styre må det tas hensyn til jevn kjønnsfordeling. Det laveste representerte kjønn skal ha minimum 2 representanter.

Gjenvalg
Gjenvalg kan finne sted, men ingen må ha samme tillitsverv i styret mer enn to perioder på rad.

6.01.2 Arbeidsdeling
Styret leder foreningsarbeidet og avholder styremøte når det finner det påkrevet. Minst 3 medlemmer må være tilstede. Over styrets forhandlinger føres protokoll som underskrives av de tilstedeværende.

Offentlige uttalelser som avgjøres av styret uten først å forelegges for foreningen, må refereres på førstkommende foreningsmøte. Gjenpart av protokoll fra styremøte sendes styrets medlemmer.

I tidsrommet mellom årsmøtet og tiltredelse skal den nye leder tiltre styret som ekstraordinært medlem uten stemmerett.

BAF-nytt
Styret har ansvaret for utgivelsen av BAF-nytt. Ansvaret kan delegeres til en redaktør / redaksjonskomité.

6.01.3 Økonomi
Styret har ansvaret for ledelsen av foreningens økonomi. Det fremlegges på årsmøtet revidert regnskap for det forløpne år og budsjettforslag for det kommende. Frittstående medlemmer og komiteer med delegert ansvar skal arbeide innenfor de økonomiske rammer som er oppsatt eller godkjent av styret.

6.01.4 Ekstraordinære vedtak
Når en saksbehandling på et foreningsmøte ikke kan avventes, avholder styret fellesmøte med den komité som saken sorterer under. Fellesmøtet syres av foreningens fungerende leder. Den endelige beslutning i et sådant fellesmøte treffes ved alminnelig stemmeflertall, i det foreningens leder i tilfelle stemmelikhet har den avgjørende stemme.

I disse møter må minst foreningens fungerende leder og to styremedlemmer samt majoriteten av vedkommende utvalgs medlemmer være tilstede. Vedtak som fattes i disse fellesmøter refereres på førstkommende foreningsmøte.

6.01.5 Sekretær / Kasserer
Sekretær og kassererfunksjon ivaretas av styret innenfor de rammer som er satt i budsjettet. Ved skifte av kasserer holdes overtakelsesforretning med kassakontroll som underskrives av de to kassererne og av revisorene.

6.02 Revisorer
Revisorer skal være to foreningsmedlemmer valt av foreningen for to år med skiftevis uttreden, første gang etter ett år ved loddtrekning.

6.03 Representanten til NALs representanskap
Representanten til NAL’s representantskap velges av årsmøtet. Hvis representanten velges utenfor styret, skal vedkommende tiltre styret som ekstraordinært medlem med stemmerett.
Representanten skal ha en funksjonstid på 4 år.

6.04 Valg-, innvoterings- og stipendkomiteen
6.04.1 Sammensetning og funksjonstid
Komiteen består av: 6 medlemmer, hvorav ett utpekes av og blant styrets medlemmer.
Styrets representant sitter så lenge han/hun representerer styret, de øvrige i 2 år med skiftevis uttreden, 3 medlemmer første gang etter ett år ved loddtrekning.

Arbeidsordning
6.04.2 Komiteen skal foreslå tillitsvalgte ved to ordinære valg og gi innstilling om tillitsvalgte for spesielle verv. Komiteen skal sørge for at det hvert år blir før liste over BAF’s tillitsvalgte i ordinære og spesielle verv. Listen skal angi vervets art og funksjonstiden. Hvis valgperioden ikke harmonerer med BAFs, må også denne angis.

Gjenpart sendes NAL snarest etter valgene.

Etter retningslinjer i NALs lover gir komiteen innstilling til landsstyret angående søknader om opptak i forbundet fra søkere som bor innenfor foreningens område.

Kontakt for Houens Fond deltar ved vurdering av kandidater til prisutdelinger og lignende.

Komiteen bestemmer selv sin arbeidsordning i stipendiesaker.
Ved behandling av søknader fra ukurante søkere og stipendiesaker må minst 5 medlemmer være tilstede.

6.04.3 Ved innstilling om medlemmer av juryer eller lignende tillitsverv må komiteen på forhånd sikre seg kandidatens samtykke.

6.04.4 Komiteens forslag og innstillinger sendes skriftlig til styret, for øvrig vises til NALs lover.
Foreningens styre har rett til å gjøre komiteen oppmerksom på eventuelt uheldig forhold før innstilling oversendes til NAL.

6.04.5 Det føres protokoll over komiteens møter og innstillinger. Protokollen underskrives av de tilstedeværende.

6.05 Rettsutvalget
Vedtekter for rettsutvalget er fastsatt i NALs lover.

6.06 Finanskomiteen
6.06.1 Sammensetning
Komiteen består av 3 medlemmer.

6.06.2 Funksjonstid
Medlemmene velges for 2 år med skiftesvis uttreden, første gang 1 medlem etter 1 år ved loddtrekning.

6.06.3 Mandat
Komiteen skal ivareta foreningens langsiktige økonomiske planlegging, legge frem forvaltningsforslag for foreningens fonds og eiendeler, samt være styrets rådgiver i finansielle spørsmål.

6.07 Utstillingskomiteen

6.07.1 Sammensetning
Komiteen består av 3 medlemmer.

6.07.2 Funksjonstid
Medlemmene velges for 2 år med skiftesvis uttreden, første gang 1 medlem etter 1 år ved loddtrekning.

6.07.3 Mandat
Komiteen skal innsamle/produsere/arrangere utstillingsmateriale og organisere utstillinger. I forbindelse med dette har komiteen fullmakt til å utkalle medlemmer til eller gi pålegg om dugnadsinnsats.

6.08 Redaksjonskomite/kontakt A.C. Houens fond
6.08.01 Sammensetning
Komiteen består av 3 medlemmer hvorav 1 utpekes av og blant styrets medlemmer.

6.08.2 Funksjonstid
Medlemmene velges for 2 år med skiftesvis uttreden, første gang 1 medlem etter 1 år ved loddtrekning.

6.08.3 Mandat
Komiteen fungerer som kontaktutvalg for NALs redaksjonskomité.
En representant for komiteen skal være kontakt for NALs innstillingskomité til A.C. Houens fond samt delta i valg- og innvoteringskomiteens vurdering av kandidater til prisutdelinger og lignende

6.09 Komite for eldre bergensarkitektur
6.09.1 Sammensetning
Komiteen består av 4 medlemmer.

6.09.2 Funksjonstid
Medlemmene velges for 2 år med skifesvis uttreden, første gang 1 medlem etter 1 år ved loddtrekning.

6.09.3 Mandat
Komiteen skal innenfor foreningens område ha ansvar for å samle, bevare, bearbeide og formidle kunnskap om eldre arkitektur, herunder redigere og utgi publikasjoner. Arbeidet kan delegeres til andre personer/organer.

6.09.4 Komiteen fungerer som lokalt kontaktutvalg for Norsk Arkitekturmuseum.

6.10 Komite for rådgivningstjeneste
6.10.1 Sammensetning
Komiteen består av 2 medlemmer.

6.10.2 Funksjonstid
Medlemmene velges for 2 år med skiftesvis uttreden. Første gang 1 år ved loddtrekning.

6.10.3 Mandat
Komiteen skal forestå organiseringen av arkitektrådgivningstjenesten. I forbindelse med dette har komiteen fullmakt til å ukalle medlemmer til eller gi pålegg om rådgivningstjeneste.

6.11 Tilsynsutvalget for byens utseende
6.11.1 Årsmøte velger kandidater til TFBU.

Mars 1991