Styret
Navn Innvalgt periode Kontakt
Idunn Sanden (leder) 2022-2024 moreogromsdal@arkitektforening.no
Ola Hjelen 2022-2024
Rasmus Lykke Toftdahl 2000-2024
Hilde Lervik Langås 2022-2024
Hans Petter Bjørnådal 2022-2024
Gitte Langlo (vara) 2022-2024
Ana Inacio (vara) 2022-2024
Navn
Innvalgt periode
2022-2024
Kontakt
moreogromsdal@arkitektforening.no
Innvalgt periode
2022-2024
Innvalgt periode
2000-2024
Innvalgt periode
2022-2024
Innvalgt periode
2022-2024
Innvalgt periode
2022-2024
Innvalgt periode
2022-2024

Møre og Romsdal Arkitektforening ble stiftet i 1947.

1 Foreningen og dens medlemmer
1.01 Foreningen er en del av Norske arkitekters landsforbund. Forbundet og foreningen er selvstendige økonomiske enheter.

1.02 Foreningens medlemmer er de arkitekter MNAL som har bosted eller fast arbeidssted i Møre og Romsdal fylke.

1.03 Foreningen skal ivareta fagets, foreningens og medlemmenes interesser. Foreningen skal belyse og styrke rammebetingelsene for god arkitektur.

Foreningen skal være et debattforum som styrker medlemmene faglig og kollegialt og som bidrar til samarbeid med tilstøtende fagområder.

2 Foreningens tillitsverv
2.01 Styret består av 5-7 medlemmer med disse vervene:

  • leder
  • nestleder
  • kasserer
  • sekretær

Leder velges av generalforsamlingen. De øvrige vervene fordeles av styret selv.
Kassererfunksjonen kan eventuelt ivaretas av nestleder eller sekretær.
Inntil to kan velges som varamedlemmer til styret.

To av styrets medlemmer skal være representanter i styret for Ole Lind Schistad sitt minnefond i samsvar med egne vedtekter for fondet.

Styret kan i tillegg til valgte MAF-medlemmer bli økt med en landskapsarkitekt som er medlem av NLA bosatt i fylket, og en interiørarkitekt/møbeldesigner som er medlem av NIL bosatt i fylket. Disse blir valgt av landskaps- og interiørarkitektenes lokale grupper med personlige vararepresentanter, og går inn som styremedlemmer med stemmerett i alle saker som gjelder lokalforeningens program.

2.02 Foreningens representant i NALs representantskap.
Representanten skal være medlem av foreningens styre, og det skal fortrinnsvis være foreningens leder.

Det kan ikke pålegges representanten å møte i representantskapet med bundet mandat i noen sak.

2.03 Revisor.

2.04 Medlemmer av eventuelle faste komiteer og utvalg, herunder styre og innstillingskomite for Ole Lind Schistads minnefond. Lokalforeningens årsmelding skal gjøre rede for hvem som til en hver tid sitter i slike komiteer og utvalg.

2.05 Tillitsvervenes funksjonstid er 2 år gjeldende fra 01.07. til 30.06. Foreningsmedlemmer som representerer foreningen i komiteer og utvalg, har ansvar for å melde til foreningsstyret når dette vervet er på valg slik at styret kan oppnevne foreningens representasjon for en ny periode.

3 Kontingent og avgifter.
3.01 Foreningskontingenten og eventuelle avgifter fastsettes av generalforsamlingen eller ved uravstemming og gjelder inntil endring er vedtatt på samme måte. Foreningskontingenten innkreves av NAL sammen med kontingenten til NAL og abonnement på NALs tidsskrifter.

4 Aktiviteter
4.01 Styret er ansvarlig for å organisere møter og andre arrangementer for medlemmene etter behov og innretter aktiviteten i foreningen slik styret finner det hensiktsmessig innenfor sine ressurser.

Det holdes minst 2 foreningsmøter i året. Program for møtene sendes medlemmene på forhånd.

4.02 I foreningsmøter der det blir fattet vedtak, skal det føres protokoll med referat og nøyaktig ordlyd av alle vedtak. Gjenpart av vedtak skal sendes NAL.
For øvrig skal årsmeldingen kort gjøre greie for foreningens aktivitet.

5 Generalforsamling
5.01 Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet.
Kun medlemmer kan møte. Fraværende har ikke stemmerett.

5.02 Ordinær generalforsamling holdes årlig og innen utgangen av april.

Følgende saker skal behandles:

  • Styrets årsmelding
  • Revidert regnskap og kontingent
  • Valg av styreleder, styremedlemmer, eventuelt varamedlemmer til styret og revisor
  • Eventuelle saker fra NAL
  • Eventuelle andre saker

5.03 Ekstraordinær generalforsamling innkalles når minst 5 medlemmer skriftlig krever det, eller når styret ønsker det.

5.04 Styret kan beslutte at behandlingen av foreningsstyrets årsmelding, reviderte regnskap, kontingent, valg til foreningens tillitsverv, vedtektsendringer og spørsmål om oppløsning av foreningen, skal skje ved skriftlig uravstemming etter de samme retningslinjer som gjelder for forbundsvedtak i NAL. Motforslag til voteringstema kan stilles skriftlig av 5 medlemmer i fellesskap med personlig underskrift.

6 Vedtak
6.01 Vedtak i foreningens generalforsamling er gyldig når saken er ført opp på dagsorden, og innkalling med dagsorden og alle forslag og nødvendige dokumenter er sendt ut senest en uke i forveien.

6.02 Styret må ha mottatt saker som ønskes behandlet i generalforsamlingen senest 10 dager i forveien.

6.03 I alminnelige medlemsmøter kan ikke gjøres vedtak i viktige saker som ikke er ført opp på programmet.

6.04 Vedtak blir gjort ved enkelt flertall når annet ikke er særskilt fastsatt. Det stemmes skriftlig når minst tre medlemmer forlanger det.

6.05 Forandringer av vedtekter og særlige instrukser må vedtas med minst 2/3 flertall i generalforsamling eller ved skriftlig uravstemming og godkjennes av NAL.

6.06 Oppløsning av foreningen krever 3⁄4 flertall i generalforsamling eller ved skriftlig uravstemming.
Foreningens midler tilfaller NAL hvis intet annet blir bestemt ved enkelt flertall.

6.07 Generalforsamlingsvedtak som nevnt under punktene 6.05 og

6.06 kan av 5 medlemmer i fellesskap med personlig underskrift, kreves tatt opp til uravstemming innen to – 2 – måneder etter at vedtaket er kunngjort for medlemmene.

7 Valg
7.01 Styrets forslag til valg sendes medlemmene senest innen 14 dager i forveien. Motforslag må være styret i hende senest 10 dager i forveien.

Det kan ikke stemmes på andre kandidater enn dem som er foreslått ved siste kunngjøring av valget.

7.02 Det føres fortegnelse over de tillitsverv hvert enkelt medlem har. Gjenpart sendes NAL snarest etter valgene i foreningen.

8 Styret
8.01 Styret leder foreningens virksomhet. Det skal alltid holdes styremøte senest en uke før generalforsamlingen eller skriftlig uravstemming.
Det kreves enkelt flertall av samtlige styremedlemmer for at et styrevedtak skal være gyldig.

8.02 Styret har ansvar for at foreningens økonomi blir ledet forsvarlig.

Som finansråd skal styret i samsvar med foreningsvedtak forvalte aktiva og fonds som foreningen eier eller bestyrer.
Det skal sørge for at fonds, legater og liknende får statutter som godkjennes på foreskrevet måte.

8.03 Inntil videre overtar styret alle funksjoner som NALs vedtekter tillegger særlige komiteer eller utvalg i lokalforeningene.

8.04 Styret fungerer som valgkomitè.

9 Revisjon
9.01 14 dager før ordinær generalforsamling eller skriftlig uravstemming.

Vedtatt 14.12.66, sist endret 27.02.2021