Navn Innvalgt periode Kontakt
Ketil Kiran (leder) 2023 - 2026 kk@archus.no
Kjersti Nerseth 2023 - 2026 kjersti@knark.no
Kristoffer Bundlie 2021 - 2024 kb@cfmoller.com
Navn
Innvalgt periode
2023 - 2026
Kontakt
kk@archus.no
Innvalgt periode
2023 - 2026
Kontakt
kjersti@knark.no
Innvalgt periode
2021 - 2024
Kontakt
kb@cfmoller.com

0. Mandat

Kontrollkomiteen oppnevnes av og rapporterer til Representantskapet. Instruksen for komiteens arbeid vedtas av Representantskapet.

1. Formål
Kontrollkomiteen skal se til at forbundet drives på en hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med forbundets vedtekter og andre retningslinjer fastsatt av representantskapet. Komiteen skal ellers ha de oppgaver som følger av vedtektene.

2. Komiteens møter
Komiteen skal møtes så ofte komiteens leder finner det påkrevet. Medlemmer av komiteen kan kreve at lederen kaller komiteen sammen til møte. Komiteen er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Komiteens leder har dobbeltstemme.

Komiteen skal føre møteprotokoll som undertegnes av møtedeltakerne. Protokollene skal legges frem for styret og representantskapet, og gjøres tilgjengelig for forbundets medlemmer.

3. Innsynsrett
Komiteen har rett til å gjøre seg kjent med all foreliggende informasjon om forbundet og har krav på å få alle opplysninger som komiteen mener den trenger for å kunne utføre sitt verv; fra alle forbundets organer og ansatte, og fra revisor.

Medlemmer av styret og representantskapet, forbundets ansatte og revisor kan kalles inn til komiteens møter.

4. Møterett og møteplikt
Kontrollkomiteen har møterett til styrer og utvalg, og møteplikt på Representantskapsmøter.

5. Virksomhetsomfang og oppgaver
Komiteen skal regelmessig gjennomgå styrets og representantskapets protokoller.

Komiteen kan ta opp et hvilket som helst spørsmål som vedrører forbundets virksomhet og organisering, og den skal foreta de undersøkelser den finner påkrevet.

6. Rapportering
Komiteen skal hvert år levere rapport til representantskapet om sitt arbeid.

Representantskapet 14. juni 2019