Strategi

NALs representantskap vedtok ny formålsparagraf og ny strategi i møte 17. juni 2022.

NALs strategi, oppdatert 2022

Formål
NAL er en fagideell medlemsorganisasjon som arbeider for arkitektenes rammevilkår og synliggjør arkitektur som verdiskaper i samfunnet.

Visjon
Den viktigste fagideelle organisasjonen for arkitekter

Hovedmål 1
Sikre høyt faglig nivå blant arkitekter
Vi skal:

 • Skape aktuelle arenaer for politisk og faglig debatt
 • Kartlegge medlemmenes behov for faglig oppdatering
 • Være en relevant faglig og sosial arena for medlemmene

Hovedmål 2
Fremme og beskytte arkitektens rolle
Vi skal:

 • Være høringsinstans i spørsmål om arkitektur
 • Ha dialog med politikere og viktige beslutningstakere
 • Bevisstgjøre samfunnet om arkitektenes profesjon og kunnskap
 • Skape engasjement for arkitektur og stedsutvikling
 • Samarbeide med andre arkitektinstitusjoner der vi står sterkere sammen
 • Jobbe strategisk for at arkitekturfagets status i forhold til bransjen

Hovedmål 3
Styrke arkitekturfagets samfunnsrelevans
Vi skal

 • Sette FNs bærekraftsmål øverst på dagsorden
 • Stimulere arkitekter til å jobbe i kommuner og ta lederposisjoner i prosjekter
 • Oppfordre kommuner til å etterspørre mer arkitektkompetanse
 • Delta i samfunnsdebatter og ha en tydelig stemme
 • Jobbe med etiske regler for faget

Hovedmål 4
Skape begeistring for NALs formål og visjon
Vi skal

 • Skape entusiasme, engasjement og samhold i hele organisasjonen, både sentralt og sammen med våre 14 lokalforeninger.
 • Styrke kommunikasjonen og samhandling mellom medlemmer
 • Jobbe aktivt for politisk kunnskap og engasjement, og styrke forholdet til vårt politiske nettverk
 • Videreutvikle et godt samarbeidsforum med våre partnere
 • Være til stede i fora der vi kan bygge nettverk og har mulighet til å påvirke