Om Trondhjems arkitektforening

Trondhjems Arkitektforening (TAF) ble stiftet i 1902, og har ca. 350 medlemmer i privat og offentlig sektor i Trondheim og omegn. TAF er en av 14 lokalforeninger i Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Styret
Navn Innvalgt periode Kontakt
Charles-Edmond François (leder) 28.09.2023-2025 trondhjems@arkitektforening.no
Frederik Shetelig 28.09.2022-2025
Ragnhild Snustad 01.01.2022-31.12.2024
Aurora Larsen 01.06.2024-2026
Olivier Herail 01.06.2024-2026
Pia Reksen 01.06.2024-2026
Eirik Kristensen 01.06.2024-2026
Margie Chaskopoulou 01.06.2024-2026
Navn
Innvalgt periode
28.09.2023-2025
Kontakt
trondhjems@arkitektforening.no
Innvalgt periode
28.09.2022-2025
Innvalgt periode
01.01.2022-31.12.2024
Innvalgt periode
01.06.2024-2026
Innvalgt periode
01.06.2024-2026
Innvalgt periode
01.06.2024-2026
Innvalgt periode
01.06.2024-2026
Innvalgt periode
01.06.2024-2026
Råd for byarkitektur
Navn Innvalgt periode
Ragnhild Snustad 01.01.2022-31.12.2024
Charles-Edmond François (vara) 01.01.2024-31.12.2025
Navn
Innvalgt periode
01.01.2022-31.12.2024
Innvalgt periode
01.01.2024-31.12.2025

Generelle forhold

1.00 Foreningen
1.01 Foreningen er en del av Norske arkitekters landsforbund og består av medlemmer av NAL som har sitt arbeidssted i Sør- Trøndelag. Forbundet og foreningen er selvstendige økonomiske enheter.

1.02 Foreningens vedtekter må godkjennes av NAL's landsstyre. Foreningen kan med ovennevnte forbehold vedta forandringer i sine vedtekter med 2/3 flertall i generalforsamlingen.

1.03 Med 3/4 flertall i generalforsamlingen kan foreningen beslutte sin oppløsning. Med enkelt flertall må generalforsamlingen da på forhånd ha gjort vedtak om hva foreningens midler skal brukes til.

2.00 Foreningens organer

2.01 Foreningens organer er:

 • Styre
 • Revisor
 • Representant til NAL' s representantskap
 • Valg- og innvoteringskomite
 • Rettsutvalg
 • Utstillingskomite
 • Huskomite

2.02 Alle organer skal ha 2 års funksjonstid og periodene regnes fra 01.06 til 31.05. De nye tillitsvalgte tiltrer ved første periodeskifte etter valget, dersom intet annet er fastsatt.

2.03 Styret skal ha en representant i Valg- og innvoteringskomiteen, i Rettsutvalget, i Utstillingskomiteen og i Huskomiteen.

2.04 De avgående utvalgsledere skal snarest mulig etter endt funksjonstid sammenkalle sitt utvalg og overlevere alle dokumenter og saker, med de unntak som fremgår av vedtekter for Rettsutvalget (se punkt 7.40).

2.05 Uttrer et medlem av et utvalg i sin funksjonstid, fungerer varamedlem til neste ordinære generalforsamling, hvor det velges nytt medlem for resten av perioden. Hvis ikke annet er fastsatt, må alle utvalg være fulltallig, eventuelt med varamedlem, for å kunne fatte beslutning.
Alle varamedlemmer innkalles til alle møter og kan delta i forhandlingene uten stemmerett, selv om medlemmene møter fulltallig.

Hvor intet annet er bestemt kreves alminnelig flertall til gyldig vedtak. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

2.06 Alle utvalg skal senest 3 uker før generalforsamlingen sende styret en kort årsberetning.

3.00 Kontingent
3.01 Gjeldende kontingent betales forskuddsvis sammen med ordinær kontingent til NAL og abonnement på tidsskriftene.
Etter søknad kan styret frita medlemmer i utlandet for kontingent for kortere eller lengre tid. Styret kan frita for kontingent medlemmer som ikke er ervervsdyktige pga. langvarig sykdom, barnefødsel, invaliditet o.l. Medlemmer som er over 70 år fritas for lokalkontingent (se NAL's lover 3.10).

Forandring i årskontingenten besluttes på generalforsamling med alminnelig flertall.

4.00 Møter
4.01 Foreningsmøter holdes som regel 2 ganger i måneden i tiden fra september til juni. Styret kan dog gjennomføre annen møtetakt ved kursvirksomhet o.l. Programmet for møtene bekjentgjøres med minst 3 dagers varsel.

Viktigere saker som ikke har vært bekjentgjort på denne måte, kan ikke opptas til realitetsbehandling.

4.02 Interpellasjoner må anmeldes styret 1 uke før møtet og ordlyden bekjentgjøres med minst 3 dagers varsel.

4.03 Referat fra møtets forhandlinger, med nøyaktig gjengivelse av vedtak, protokolleres og oppleses på neste møte. Etter vedtakelsen undertegnes referatet av lederen og paraferes av sekretæren.

5.00 Generalforsamling
5.01 Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet og bare den har rett til å gi bevilgninger og gjøre endringer i vedtektene.

5.02 Til generalforsamlingen har kun medlemmer adgang, men hvert tilstedeværende medlem kan med skriftlig fullmakt avgi stemme for et fraværende medlem.

5.03 Ekstraordinær generalforsamling må sammenkalles etter skriftlig krav fra minst 5 medlemmer, samt ellers når styret finner det påkrevet.

5.04 For at generalforsamlingens beslutninger skal være gyldige, må følgende bestemmelser være iakttatt:

a. Minst 1/5 av medlemstallet må være til stede eller representert ved fullmakt etter punkt 5.02.

b. Til ordinær- og ekstraordinær generalforsamling utsendes innkallelse med forhandlingsprogram ledsaget av fortegnelse over de dokumenter, forslag etc. som ligger til grunn for forhandlingene, senest 1 uke i forveien.
Valgforslag utsendes senest 3 uker i forveien (se punkt 6.01).

C. Kun saker som har vært oppført på programmet kan realitetsbehandles. Andre saker kan først diskuteres uten vedtak når de oppførte saker er ferdigbehandlet.

d. Forslag til behandling på generalforsamling må være tilstilet styret senest 2 uker før generalforsamlingen for å kunne komme med på programmet. Forslag til forandring av vedtekter må være framsatt av styret, av et av de faste utvalg, eller skriftlig av minst 5 medlemmer.

5.05 Den årlige ordinære generalforsamlingen holdes senest 4 måneder etter budsjettårets utgang. Budsjettåret følger kalenderåret.

Følgende saker behandles på den ordinære generalforsamling:

a. Saker som i henhold til NAL' s lover og vedtekter er henvist til behandling på lokalforeningens generalforsamling.

b. Foreningsstyrets årsberetning, årsregnskap og budsjettforslag inklusive eventuell endring av årskontingenten.

c. Valg på styre, råd, utvalg og tillitsvalgte for kommende periode pr. 01.06.

5.06 Er den ordinære generalforsamling ikke beslutningsdyktig, skal en supplerende generalforsamling avholdes senest 14 dager etter den opprinnelige generalforsamling, og denne er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte. Den supplerende generalforsamling skal kun behandle de saker som var oppført på programmet for den ordinære generalforsamling, eller stadfeste de forslag til vedtak som ble gjort.

6.00 Valg og avstemninger
6.01 Valgkomiteens forslag tilstilles medlemmene senest 3 uker før ordinær generalforsamling. Avvikende forslag innsendes med underskrift til styret senest innen 2 uker før ordinær generalforsamling. Samtlige forslag bekjentgjøres sammen med programmet. Der kan kun stemmes på de bekjentgjorte forslag til kandidater.

6.02 De ordinære valg skal foregå skriftlig dersom ett medlem forlanger det. Ved stemmelikhet har lederens stemme dobbel vekt. Avstemninger for øvrig skal være skriftlige hvis minst 3 medlemmer forlanger det. Hvor intet annet er fastsatt, avgjøres avstemninger med alminnelig flertall blant tilstedeværende medlemmer og eventuelle fullmakter.

Vedtak av resolusjonsforslag i opprinnelig eller endret form krever 2/3 flertall.

De enkelte organer

7.00 Styret

7.01 Styret består av:

 • Leder
 • Nestleder
 • Kasserer
 • Sekretær
 • 2 styremedlemmer

Styret velges for 2 år og perioden regnes fra 01.06 til 31.05.
Leder, nestleder, kasserer og sekretær velges etter de alminnelige regler for valg gitt i punkt 6.00.
I tidsrommet mellom generalforsamling og tiltredelse skal den nye lederen tiltre styret som ekstraordinært medlem uten stemmerett.

Budsjettåret følger kalenderåret. Ved skifte av kasserer holdes overtagelsesforretning med kassakontroll som protokolleres og underskrives av de to kassererne og revisor.

7.02 Styret leder foreningsarbeidet og avholder styremøte når det finner det påkrevet. Når viktige saker skal behandles, må minst 3 medlemmer være til stede. Over styrets forhandlinger føres protokoll som underskrives av de tilstedeværende. Saker og ekspedisjoner som avgjøres av styret uten først å forelegges for foreningen, må refereres på førstkommende foreningsmøte.

7.03 Styret er ansvarlig for at foreningens økonomi ledes på en forsvarlig måte. Det fremlegges på generalforsamlingen revidert regnskap for det forløpne år og budsjettforslag for det kommende.

7.04 Når en saks behandling på et foreningsmøte ikke kan avventes, avholder styret fellesmøte med det utvalg som saken sorterer under. Fellesmøtet ledes av foreningens leder. Den endelige beslutning i et sådant fellesmøte treffes ved alminnelig stemmeflertall, idet den fungerende leder i styret i tilfelle stemmelikhet har den avgjørende stemme.

I disse møter må minst foreningens leder og et styremedlem, samt majoriteten av vedkommende utvalgs medlemmer være til stede, eventuelt ved varamedlem. Vedtak som fattes i disse fellesmøter refereres på førstkommende foreningsmøte.

7.10 Revisor

Revisor skal velges av foreningen for 2 år.

7.20 Representant til NALs representantskap

Representant til NAL's representantskap skal primært velges blant styrets 6 medlemmer (normalt lederen) eller tiltre styret som ekstraordinært medlem uten stemmerett.

7.30 Valg- og innvoteringskomiteen

7.31 Komiteen består av:
3 medlemmer, hvorav ett utpekes av blant styrets medlemmer. 2 varamedlemmer.

Styrets representant sitter så lenge han/ hun representerer styret. De øvrige sitter i 2 år med skiftevis uttreden.

7.32 Komiteen har til oppgave å utarbeide forslag til valg på tillitsvalgte ved de ordinære valg, samt på styrets foranledning å avgi innstilling til valg av tillitsvalgte for spesielle verv.

7.33 Ved innstilling om medlemmer av juryer eller liknende tillitsverv, må komiteen på forhånd sikre seg kandidatens samtykke. Foreningens styre har rett til å gjøre komiteen oppmerksom på eventuelt uheldige forhold ved den trufne innstilling før denne oversendes NAL.

7.34 Komiteens forslag og innstillinger innsendes skriftlig til styret.

7.35 Ved avgjørelser utenfor møtesesongen gås frem som anført under punkt 7.04 for styret.

7.36 Det føres protokoll over komiteens møter og innstillinger.
Protokollen underskrives av de tilstedeværende. Det føres dessuten fortegnelse over de tillitsverv som hvert medlem av foreningen innehar.

7.40 Rettsutvalget
Vedtekter for rettsutvalget er fastsatt i NAL' s lover punkt 7.10, og det vises til ordlyd som til enhver tid er gyldig under dette avsnitt.

7.50 Utstillingskomiteen

7.51 Sammensetning, funksjonstid og valgmåte som for Valg- og innvoteringskomiteen.

7.52 Komiteen har til oppgave å utsøke og innsamle det som finnes tjenlig som utstillingsmateriale og den skal forestå arrangement av så vel lokale - som ambulerende utstillinger. I stipendiesaker bestemmer komiteen selv sin arbeidsordning.

7.60 Huskomiteen

7.61 Komiteen består av:
2 medlemmer, 1 varamedlem.
Funksjonstid og valgmåte som for øvrige komiteer.

7.62 Komiteen har som oppgave å skaffe/ ivareta TAF's behov for permanente lokaler for møtevirksomhet, kontordrift og arkiv.

7.70 Ikrafttreden
7.71 Disse vedtektene er godkjent av NAL's Landsstyre og trer i kraft 1.6.2009.

7.72 Fra 1.6.2009 oppheves tidligere vedtekter av 18. februar 1936 med senere endringer av 1951, 1956, 1966, 1994, 1998 og 1999.