NALs vedtekter vedtatt 17. juni 2022

Kap 1 Forbundets navn, formål og organisasjon

1.1 Forbundets navn er Norske arkitekters landsforbund, forkortet NAL eller Arkitektforbundet.

NAL er en landsdekkende, fagideell medlemsorganisasjon.

1.2 Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell organisasjon som arbeider for arkitektens rammevilkår og synliggjør arkitektur som verdiskaper i samfunnet.

1.3 Forbundets myndigheter og organer:

1.4 Forbundets drift
Forbundet drives i henhold til

 • NALs vedtekter
 • NALs instrukser for landsstyret, komiteer og sekretariatet
 • NALs etiske regler

1.5 Lokalforeninger
Forbundets område – hele landet – er inndelt i soner. Hver sone har sin lokalforening som innenfor sitt område ivaretar fagets, foreningens og medlemmenes interesser. Forbundet og lokalforeningene er juridiske og økonomiske enheter.

Medlemmene er enkeltpersoner, tilsluttet forbundet gjennom lokalforeningen i den sonen hvor de har sitt faste arbeidssted eller bosted. Utenlandsboende medlemmer er direkte tilsluttet NAL.

Lokalforeningenes opprettelse/endringer av vedtekter, skal godkjennes av Representantskapet. Nye lokalforeninger må ha minst 30 medlemmer.

NAL har rett til å gripe inn hvis en lokalforening handler i strid med forbundets vedtekter, regler og normer, eller foreningens egne vedtekter.

1.6 NAL student
Studentmedlemmene ved hvert studiested velger hver sin representant som utgjør NAL student. Alle studiestedene skal være representert i NAL student.

Lederen for NAL student velges av og blant de sittende studentrepresentantene.
Vedtektene til NAL student skal godkjennes av Representantskapet.

Kap. 2 Medlemskap

2.1 Som ordinært medlem av NAL kan opptas de som har godkjent bachelor i arkitektur og:

 • Master i arkitektur:
  Oppnådd graden master i arkitektur (300 studiepoeng) fra de godkjente arkitekthøyskolene i Norge og Norden eller godkjent eksamen i arkitektur fra skoler utenfor Norden på masternivå (300 studiepoeng), med dokumentasjon fra Nokut, signert vitnemål på norsk eller engelsk, samt dokumentasjon på godkjent UIA-skole.
 • Master i landskapsarkitektur eller byplanlegging:
  Oppnådd graden master i landskapsarkitektur eller byplanlegging (300 studiepoeng) fra de godkjente høyskolene i Norge og Norden eller godkjent eksamen i arkitektur fra skoler utenfor Norden på masternivå (300 studiepoeng), med dokumentasjon fra Nokut, signert vitnemål på norsk eller engelsk, samt dokumentasjon på godkjent UIA-skole.

2.2 Søknadsprosess

2.2.1 Ordinære medlemmer

 • Søknad om ordinært medlemskap gjøres på arkitektforbundet.no
 • Signert kopi av vitnemål skal vedlegges søknaden
 • Eventuell annen nødvendig dokumentasjon innhentes på forespørsel
 • Etter at NAL har vurdert og godkjent søknad bekreftes medlemskap skriftlig

2.2.2 Medlemskap på spesielle vilkår

 • Søkere som ikke oppfyller kravene ihht pkt 2.1, men som kvalifiseres gjennom praksis, vurderes etter retningslinjer gitt av representantskapet
 • Søknaden behandles av NALs pris- og stipendkomite

2.2.3 Studentmedlemmer

 • Alle som er student ved høyskoler eller universiteter som er godkjent av NAL, kan bli studentmedlemmer
 • Studentmedlemmene er enkeltpersoner som er medlem av forbundet direkte, uten tilknytning til lokalforening, men de har møterett i lokalforeningene
 • Eksisterende studentmedlemmer som ønsker overføring til ordinært medlemskap, må sende inn vitnemål til nal@arkitektur.no. NAL vurderer og godkjenner søknaden dersom alle krav til ordinært medlemskap er oppfylt.

2.3 Rettigheter og plikter

2.3.1 Alle medlemmer har rett til å bruke initialene MNAL sammen med sin tittel knyttet til sitt eget personnavn, men aldri i tilknytning til firmanavn

2.3.2 Alle medlemmer har stemmerett ved uravstemninger og ved avstemninger i sin lokalforening.

2.3.3 Alle medlemmer er valgbare til tillitsverv.

2.3.4 Alle medlemmer i NAL plikter å rette seg etter NALs vedtekter, regler og vedtak fattet av forbundets og lokalforeningenes organer.

2.3.5 Nye, ordinære medlemmer betaler en innmeldingsavgift til NALs Driftsfond.

2.3.6 Medlemmene plikter å betale den til enhver tid fastsatte kontingent til NAL og lokalforening. Kontingenten forfaller kvartalsvis. I de tre første årene etter avlagt eksamen, reduseres kontingenten trinnvis med henholdsvis 75%, 50% og 25% reduksjon pr. år.

Sekretariatet kan innvilge fritak eller reduksjon i medlemskontingentene til NAL for medlemmene på grunn av sykdom, militærtjeneste eller andre personlige forhold, ved bortfall eller sterkt redusert inntekt.

2.3.7 Abonnement på NALs tidsskrifter inngår i medlemskapet i NAL.
Gifte eller samboende arkitektpar MNAL kan ha felles abonnement. Dette meldes i så fall inn til sekretariatet.

2.3.8 Utmelding sendes skriftlig til NAL. Utmeldingsdato beregnes fremover til nærmeste kvarte år.

Studenter mister sitt medlemskap ved avbrudd eller langvarig utsettelse av
arkitektstudiet.

Medlemmer blir strøket hvis utestående medlemskontingent ikke er betalt innen seks måneder fra forfall. Det gis i så fall en måneds skriftlig varsel. Dersom et medlem er strøket på grunn av manglende betaling av kontingent, kan sekretariatet godta innmelding på nytt hvis skyldig kontingent er betalt i sin helhet.

Landsstyret har rett til, når som helst, å undersøke om et medlem oppfyller de krav som stilles til medlemskap i NAL. Dersom det er tvil om kravene til medlemskap er oppfylt, kan NAL gi medlemmet påtale eller advarsel. Suspensjon eller eksklusjon kan vedtas med 2/3 flertall
Saksbehandlingen skjer etter instruksen for komite for etikk og tvister.
Avgjørelsen, med begrunnelse, meldes vedkommende og øvrige berørte av saken i rekommandert brev. Landsstyret kan også vedta å offentliggjøre avgjørelsen med navngivelse og begrunnelse.

Kap 3 Uravstemning

3.1 Medlemmene er NALs høyeste myndighet gjennom uravstemning.

3.2 Uravstemning iverksettes
- etter vedtak av representantskapet, eller
- etter vedtak av landsstyret, eller
- etter flertallsvedtak i lokalforening av minst 20 avgitte stemmer når saken har vært kunngjort på forhånd, eller
- etter krav fra minst 10 % av forbundets medlemmer ved personlige underskrifter.

3.3 Alle typer saker kan vedtas avgjort ved uravstemning med unntak av følgende:
Vedtak av Representantskapet kan ikke tas opp til uravstemning. Dette gjelder dog ikke når krav om uravstemning er fremsatt innen to måneder etter at vedtakene er kunngjort for medlemmene gjennom medlemsblad eller på annen hensiktsmessig måte.
Representantskapets valg av NALs landsstyre kan under enhver omstendighet ikke være gjenstand for uravstemning.

3.4 Oppløsning av forbundet skal avgjøres ved uravstemning.
Hvis intet annet blir fastsatt i vedtak om forbundets oppløsning, skal nettobeholdningen av midler og eiendeler disponeres av det Kgl. Kulturdepartement til fremme av norsk arkitektur.

3.5 NALs kontrollkomite administrerer uravstemningen i samsvar med instruksen for komiteens virke og følgende regler:

Når krav om uravstemning over et forslag er kommet inn, har alle organer som kan kreve uravstemning i henhold til kap. 3.2, tre ukers frist for å stille tilleggs- eller motforslag.

Foreliggende forslag, inklusive tilleggs- eller motforslag etter 2. avsnitt skal, med minst tre ukers frist, offentliggjøres i medlemsbladet, nyhetsbrev eller sendes alle medlemmer.

Etter utløpet av fristen for motforslag etter pkt. 3.5, 2. og 3. avsnitt, stilles alle foreliggende forslag opp på stemmeseddelen med plass for stemmegivningen, anvisning for hvordan den skal fylles ut, og seneste dato for innlevering eller postlegging med minst to ukers frist fra utsendelsen.

Uravstemningen gjennomføres postalt og/eller elektronisk ved bruk av systemer som sikrer anonymitet og at samme identitet ikke kan avgi stemme mer enn én gang. Avstemmingen skal være iverksatt ved slik utsendelse innen to uker fra utløpet av fristen etter pkt. 3.5, 4. avsnitt.

Stemmesedlene skal ikke underskrives, men sendes NALs sekretariat i lukket konvolutt med stemmegiverens navn utenpå. Stemmeseddelen er ugyldig hvis den ikke er utfylt og sendt som her nevnt.

Hvert ordinært medlem har én stemme. Stemmer ved fullmakt godtas ikke.
Oppløsning av forbundet krever 2/3 flertall av gyldige stemmer. Øvrige vedtak treffes ved simpelt flertall.

Er en sak avgjort ved uravstemning, kan den ikke tas opp igjen før etter 2 år hvis ikke representantskapet med 2/3 flertall vedtar ny behandling.

Kap 4 Representantskapet

4.1 Representantskapet er ansvarlig for at NALs virksomhet styres i samsvar med vedtektene og representantskapets vedtak.

4.2 Representantskapet består av:
- En representant fra hver lokalforening, valgt av lokalforeningens årsmøte. Representanten skal fortrinnsvis være lokalforeningens leder. Representanten skal ha en vara.
- En representant for studentmedlemmene fra hver offentlig godkjent, norske arkitektskole. Representanten skal ha en vara.

Medlemmer velges for minimum to år, med funksjonstid fra 1. juli, eller fra avholdt representantskapsmøte, med unntak av studentene som velges for ett år.

Medlemmer av representantskapet kan ikke samtidig være medlemmer av landsstyret eller forbundets faste komiteer.

4.3 Representantskapsmøtenes gjennomføring
Representantskapet avholder ett ordinært møte per kalenderår, etter innkalling fra landsstyret.

- Varsling av representantskapsmøter sendes ut senest åtte uker før møtet.
- Saker som ønskes behandlet på møtet skal sendes landsstyret senest seks uker før møtet.
- Landsstyret sender ut innkalling, dagsorden og sakspapirer tre uker før møtet.

Til ordinært Representantskapsmøte kaller landsstyret representantskapets medlemmer inn til formøte dagen før.

Saker som ikke er ført opp på dagsorden kan ikke tas opp til realitetsbehandling, med mindre 2/3 av det totale antall stemmeberettigede beslutter det.

Ekstraordinært representantskapsmøte avholdes dersom representantskapet, eller landsstyret, beslutter det. For innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte gjelder de samme reglene som for innkalling til ordinært møte, jfr. pkt. 4.3, 3. ledd.

Landsstyrets medlemmer og generalsekretær har møte- og talerett under representantskapets møter. NALs medlemmer har møterett til formøte og representantskapsmøte, med mindre representantskapet med simpelt flertall beslutter noe annet for hele møtet eller for enkelte saker. Ordfører kan tildele talerett.

Utenom representantskapsmøtene kan landsstyret skriftlig forelegge representantskapet ekstraordinære saker til uttalelse eller votering.

Representantskapet kan bare fatte gyldige vedtak dersom minimum 2/3 av det totale antall representanter møter.

De representanter som er til stede under representantskapsmøtet har stemmerett på møtet. Hver av representantene for lokalforeningene avgir en stemme for hvert påbegynte 100. medlem i sin lokalforening, dog slik at ingen representant avgir mer enn syv stemmer. Hver studentrepresentant avgir en stemme. Ved stemmelikhet skal ordføreren avgjøre ved én ekstra stemme. Det er anledning til å stemme blankt.

I følgende saker kan det bare fattes vedtak med 2/3 flertall av det totale antall
stemmer:

- Endring av NALs vedtekter.
- Endring av medlemskontingent
- Utskifting av styremedlemmer og andre tillitsvalgte som er valgt av representantskapet.
- Endring av sonegrenser eller opprettelse av nye lokalforeninger.

Alle andre vedtak fattes med alminnelig flertall av avgitte stemmer.

Presidenten (jfr pkt 5.1) leder møtet inntil ordfører og varaordfører er valgt.
Protokoll skal publiseres for medlemmene og sendes representantskapet senest en uke etter at representantskapsmøtet er avholdt.

4.4 Representantskapet skal behandle følgende saker under ordinært representantskapsmøte:
a) Valg av ordfører og varaordfører
b) Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden for taletid på møtet.
c) Valg av to representanter til signering av protokoll sammen med ordfører.
d) Godkjenne:
o årsmeldinger fra landsstyre og alle komitéer.
o regnskap med revisjonsberetning for siste regnskapsår for forbundets virksomhet og fonds.
e) Velge etter innstilling fra valgkomiteen:
o president og landsstyrets medlemmer, med unntak av ansattes representant, og studentrepresentant.
o kontrollkomitéens leder og medlemmer
o etikk- og tvistekomiteens leder og medlemmer
o revisor
f) Vedta:
o langtidsplan med hovedlinjer for foreningens virksomhet.
o langtidsbudsjett.
o medlemskontingent for ordinære medlemmer og studentmedlemmer
o innmeldingsavgift
o vedtektsendringer i forbundet
o instrukser for
i. Landsstyret
ii. Komiteene
o endring av sonegrenser eller opprettelse av nye lokalforeninger, etter forslag underskrevet av minst ¾ av forbundets medlemmer i det området som ønskes skilt ut.
g) Behandle innkomne forslag og saker fremmet av landsstyret eller minst en representant fra representantskapet.
i) Tildeling av æresmedlemskap og forbundets hederspris etter innstilling fra landsstyret.

I ordinært representantskapsmøte skal hver representant gi skriftlig rapport om virksomheten i sin lokalforening/studiested.

4.5 Representantskapet skal innstille forslag til nye medlemmer av valgkomiteen senest åtte uker før representantskapsmøte.

Kap 5 Landsstyret

5.1 Landsstyret består av syv personer: President, fire styremedlemmer, alle valgt i henhold til pkt. 4.5 f), samt ett studentmedlem valgt av studentgruppen og en representant valgt fritt blant NALs ansatte unntatt: generalsekretær, avdelingsledere, redaktører, tillitsvalgte og verneombud. Styret kan velge visepresident blant styremedlemmer valgt av representantskapet.

5.2 Styremedlemmene velges for tre år, med mulighet for gjenvalg. Styremedlemmene velges med overlappende funksjonsperiode slik at inntil tre styremedlemmer velges for samme funksjonsperiode.

Et av styremedlemmene skal være studentmedlem. Studentmedlemmet velges for ett år, med mulighet for gjenvalg.

Medlemmer av landsstyret kan ikke samtidig være lokalforeningsleder. Styrets sammensetting skal representere forbundet geografiskog faglige. Styret skal bestå av minst tre personer av hvert kjønn.

5.3 Landsstyret tar opp til behandling saker av interesse for forbundet og treffer avgjørelse i alle saker hvor ikke annet er bestemt. Landsstyret er ansvarlig for at forbundets økonomi ledes på en forsvarlig måte.

Landsstyret har bl.a. følgende oppgaver:
- styre forbundets virke gjennom sekretariatet
- ansette generalsekretær og redaktør
- utarbeide forslag til årsmelding og reviderte årsregnskap og fremlegge disse på ordinært representantskapsmøte
- vedta budsjett
- offentliggjøre fullstendig årsregnskap for forbundet, en uke etter vedtaket i representantskapsmøte
- velge sammensetning av NALs komiteer og råd, med unntak av kontrollkomiteen og komiteen for etikk og tvister, på bakgrunn av innstilling fra valgkomiteen.

5.4 Landsstyret holder møter når presidenten finner det nødvendig eller når minst to styremedlemmer krever det.

Forbundets generalsekretær har møteplikt og talerett under landsstyrets møter.

Presidenten leder landsstyrets møter. Ved dens frafall, skal visepresidenten lede møte.

Landsstyret er beslutningsdyktig dersom minst 5 av landsstyrets medlemmer er til stede og avgir stemme. Nødvendig flertall regnes av avgitte stemmer. I tilfelle av stemmelikhet har presidenten eller dennes stedfortreder, dobbeltstemme.

Det føres protokoll fra landsstyrets møter. Protokollen skal godkjennes av landsstyret og underskrives av presidenten og paraferes av generalsekretær eller dennes stedfortreder. Protokollen tilgjengeliggjøres lokalforeningenes leder og kontrollkomiteen.

Landsstyret kan overlate behandling, og evt. avgjørelse, av saker til et arbeidsutvalg, NALs faste komiteer, spesielt oppnevnte utvalg eller sekretariatet.

Presidenten og visepresidenten, eller et annet styremedlem som landsstyret utpeker, samt NALs generalsekretær, kan utgjøre et arbeidsutvalg for landsstyret.

5.5 Styrets øvrige oppgaver utføres i henhold til styreinstruksen som er godkjent av Representantskapet. Styremedlemmene plikter å følge styreinstruksen.

Kap 6 Sekreteriatet

6.1 Sekretariatet skal bistå alle ledd i organisasjonen med arkitekturfaglige, organisatoriske, politiske, kommunikative og administrative oppgaver.

6.2 Generalsekretæren leder sekretariatets arbeid, og tilsetter og har ansvaret for forbundets ansatte med unntak av redaktører, som landsstyret tilsetter.

Kap. 7 Felles regler for komiteene

7.1 Alle komiteer skal bestå av tre til fem medlemmer, med unntak av Konkurransekomiteen, se kapittel 12.2 og komite for etikk og tvister, se kapittel 11.2.

7.2 Medlemmene velges for tre år, med mulighet for gjenvalg. Funksjonstiden starter etter vedtak i representantskapsmøte.

7.4 Det skal føres møteprotokoll fra hvert møte, der fattede vedtak inntas. Gyldige vedtak kan bare besluttes hvis minst tre medlemmer er tilstede. Nødvendig flertall regnes av avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

7.5 Landsstyret kan gi komiteene i oppdrag å utrede og gjennomføre nærmere bestemte oppgaver. Komiteenes korrespondanse, saksdokumenter og referater skal inngå i NALs arkiv, hvis ikke landsstyret bestemmer noe annet.

7.6 Komiteene holder landsstyret løpende orientert om saker av særlig interesse, og avgir årsrapport innen utgangen av januar etterfølgende år til landsstyret.

Kap 8 Valgkomiteen

8.1 Valgkomiteen avgir innstilling til representantskapet om valg av president, visepresident og øvrige styremedlemmer med unntak av studentmedlem og styremedlem valgt blant ansatte. Innstilling sendes Representantskapet senest tre uker før møtet.

8.2 Valgkomiteen gir innstilling til ressurser i NALs komiteer, hhv konkurransekomiteen og pris- og stipendkomiteen. Innstillingen presenteres og godkjennes av landsstyret.

8.3 Komiteens arbeid er regulert av en særskilt instruks vedtatt av representantskapet.

Kap 9 Kontrollkomiteen

9.1 Kontrollkomiteen skal se til at forbundet drives på en hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lov, vedtekter, retningslinjer fastsatt av representantskapet og årsmøtet.

9.2 Komiteens arbeid er regulert av en særskilt instruks vedtatt av representantskapet.

Kap 10 Pris- og stipendkomiteen

10.1 Pris- og stipendkomiteen er rådgivende organ for NAL i saker som gjelder tildeling av stipend og legatporsjoner o.l. til arkitekter og arkitektstudenter. I de tilfeller hvor landsstyret skal treffe avgjørelser eller gi innstillinger, og ingen annen bedømmelse er fastsatt i vedkommende fonds og legaters statutter, gjennomgår komiteen innkomne søknader og gir landsstyret forslag om tildeling.

10.2 Komiteen behandler søknader om medlemskap etter pkt. 2.2.

10.3 Komiteens arbeid er regulert av en særskilt instruks vedtatt av representantskapet.

Kap 11 Komité for etikk og tvister

11.1 Komiteen skal medvirke til at NALs etiske regler gir klare retningslinjer for arkitekters rettigheter og plikter etter de grunnprinsippene som til enhver tid er fastsatt av Union Internationale des Architectes (UIA), og foreslå revisjoner og suppleringer av reglene. I tvistespørsmål skal den gi landsstyret forslag til fortolkning av reglene.

11.2 I tillegg til felles regler for komiteene beskrevet i kapittel 7, skal Komiteen for etikk og tvister også bestå av ett medlem valgt av Arkitektbedriftene.

11.3 Komiteen skal behandle saker som gjelder medlemmenes brudd på NALs vedtekter og regler, brudd på vedtak fattet av NALs organer og NALs etiske retningslinjer. Komiteen skal både behandle saker som blir sendt inn til komiteen og saker som komiteen selv ønsker å ta opp til behandling.

11.4 Komiteens arbeid er regulert av en særskilt instruks vedtatt av representantskapet.

Kap 12 Konkurransekomiteen

12.1 Konkurransekomiteen har det overordnede ansvar for å påse at konkurransearbeidet drives på en god måte og at det opprettholdes og videreutvikles en god konkurransekultur i det norske oppdragsmarkedet for arkitekter.

12.2 I tillegg til felles regler for komiteene beskrevet i kapittel 7, skal konkurransekomiteen bestå av:
- To – tre medlemmer valgt av Arkitektbedriftene
- Ett medlem valgt av Norske landskapsarkitekters forening
- Ett medlem valgt av Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening

12.3 Komiteens arbeid er regulert av en særskilt instruks vedtatt av representantskapet i NAL og styret i Arkitektbedriftene.